آموزشگاه عمومی زبان و ادبیات فارسی خوش آموز

آموزش دستور زبان فارسی : مفرد ، جمع

مفرد آنست که بر یکی دلالت کند : مرد، شیر، باغ، پسر، ذختر، خانه . جمع آنست که بر دو یا بیشتر دلالت کند : مردان، شیران، باغها، کتابها، خوبیها، بدیها. علامت جمع در زبان فارسی (ان) یا (ها) است که بآخر کلمات افزایند در زبان فارسی بعضی از کلمان را تنها به (ان) جمع بندند و برخی را به (ها) و بعضی را به (ان) و (ها) هر دو جمع بندند. 1. جانوران به (ان) جمع بسته شوند : مردان، زنان، پسران، شیران، مرغا...

آموزش دستور زبان فارسی : معرفه ، نکره

معرفه - نکره معرفه اسمی است که در نزد مخاطب معلوم و معهود باشد مثلاً اگر کسی بمخاطب خود بگوید : عاقبت خانه را فروختم و دکانها را خریدم. کتابها را روی میز گذاشتم. مقصود گوینده آنست : خانه و دکّانها و کتابهائیکه شما اطّلاع دارید و میدانید و از آنها آگهی دارید. نکره اسمی را گویند که در نزد مخاطب معلوم و معین نیست مانند : مردی را دیدم. دوستی شکایت نزد من آورد. کتابی در پیش رفیقی داشتم امروز آورد...

آموزش دستور زبان فارسی : اسم ذات ، اسم معنی - اسم جمع

اسم ذات - اسم معنی اسم چون قائم بذات باشد و وجودش وابسته بدیگری نباشد آنرا (اسم ذات) نامند. و چون قائم بغیر و وجودش بدیگری بسته باشد آنرا (اسم معنی) گویند. 1. جامه، نامه، مرد، پسر، بلبل، دیوار، زاغ، باغ 2. رنجش، دانش، کوشش، سفیدی، سیاهی، راستی ...

آموزش دستور زبان فارسی : اسم - اسم عام، اسم خاص

این کتاب شامل دو بخش و یک خاتمه است : بخش نخست : (کلمات نُه گانه) بخش دوم : (جمله) . خاتمه : پساوند بخش نخست : کلمات نُه گانه چنانکه سابقاً بدان اشاره کردیم سخنان ما مرکب از کلمات باشد. و کلماتی که در سخن گفتن بکار میرود و مطالب ما بوسیلۀ آن بیان میشود نُه قسم است : 1. اسم، 2. صفت، 3. کنایه، 4. عدد، 5. فصل، 6. قید، 7. حرف اضافه، 8. حرف ربط، 9. صوت کلمات فوق را اجزاء نُه گانه سخن گوین...

آموزش دستور زبان فارسی : تنوین

تنوین نون ساکن است که در آخر کلمات عربی تلفّظ شود ولی نوشته نگردد و بجای آن بر روی حروف (منوّن) دو پیش یا دو زبر یا دو زیر گذارند : دفعةً، بغتةً، نسبتةً . تنوین مفتوح را بصورت الف نویسند : عالماً، اتّفاقاً، دائماً، رسماً مگر در جائیکه کلمه به تاء (مدوّره) با همزه ختم شده باشد : 1 - : عجالتةً، ندرةً، مصلحةً، خفیةً، عادةً . 2 - : ابتداءً، انتهاءً، اقتداءً . در کلمۀ (موقّت) و مانند آن که...

آموزش دستور زبان فارسی : تبدیل حروف بیکدیگر

در زبان فارسی بعضی از حروف بیکدیگر تبدیل گردد و ما بطریق اختصار و رعایت گنجایش کتاب بذکر آن میپردازیم ولی باید دانست بتحقیق نمیتوان تعیین کرد، کدام اصل و کدام بدل است و استعمال متداول امروز سند اصل بودن و یا عکس آن باشد : (همزه) و (ه) بیکدیگر تبدیل گردد : این : هین، هست : است، هیچ : ایچ. (ب) و (و) بیکدیگر تبدیل شود : باز : واز، آب : آو، برزیدن : ورزیدن، برداشتن : ورداشتن. (پ) و (ف)...

آموزش دستور زبان فارسی : تخفیف

در زبان فارسی گاهی بعضی از حروف کلمات را بیندازند و آن را سبک و کوتاه کنند. این عمل را تخفیف و آن کلمات را مخفف نامند : همواره، هماره، کوه، که، ستوه، سته، خواه، خوه. هاء ملفوظ که بعد از الف واقع شود گاهی حذف گردد : گناه، گنا، گیاه، گیا، گواه، گوا، پادشاه، پادشا. همچنین الف زائد در اول کلمات مانند : اشکم، اشتر، استخر، فتادن، فکندن، فشاندن. ...

آموزش دستور زبان فارسی : معروف و مجهول

واو و یاء بر دو نوع است : معروف و مجهول. واو و یاء چون کاملا تلفظ شوند آنها را معروف نامند و چون ضمه ماقبل واو و کسره ماقبل یاء را اشباع کنند و واو و یاء را تلفظ ننمایند آنها را مجهول نامند. 1 - واو معروف : فروز، تموز، شوخ، کلوخ، دور 2 - یاء معروف : بیخ، جاوید، تیر، پیش، ریش 3 - واو مجهول : گور، تنور، کور، زور، مور 4 - یاء مجهول : دلیر، دیر، شمشیر، زیر، شیر مثلا کلمه شیر در صورتیکه بمعنی...

آموزش دستور زبان فارسی : واو معدوله

واو معدوله واویست که در این زمان عموما نوشته میشود ولی خوانده نمیشود خود، خواب، خواهش، خواهر ولی در زمان قدیم آنرا تلفظ میکردند و حرفی مخصوص داشته و با کیفیت خاص گفته میشده و چون در هنگام تلفظ از ضمه بفتحه عدول میکردند آنرا واو معدوله نامیده اند و هنوز در بعضی از دهات و قصبات و ولایات ایران تلفظ آن باقی است. پیش از واو معدوله همیشه حرف (خ) و بعد از آن یکی از حروف د، ز، ر، ز، س، ش، ن، و، ه، ...

آموزش دستور زبان فارسی : ه ملفوظ و غیر ملفوظ

هاء بر دو قسم است : ملفوظ و غیر ملفوظ . هاء ملفوظ یا (گویا) آنست که نوشته شود و خوانده شود : هیچ، شهر، راه. این (ها) در اول و وسط و آخر کلمه در آید : هر، زهر، گاه. هاء غیر ملفوظ یا (پوشیده) که پیشینیان آنرا مختفی نیز نامیده اند آنست که نوشته شود و خوانده نشود و تنها برای نمودن حرکت ماقبل خود بکار رود : زنده، بنده، تشنه. این (ها) همیشه بآخر کلمات درآید و جانشین کاف باشد و در اول و وسط کلمه دا...

برچسب ها
فیلم قدیمی دزد وپاسبان فیلم درگیری روستای قره سقل فیلم دعوا کرمانشاه فیلم قدیمی دزد عروسکها فیلم دعوا قم فیلم درگیری روستای جلیزی فیلم قدیمی دزد سیاه پوش فیلم درگیری رونالدو و مسی فیلم دعوا قمه کشی در ایران فیلم درگیری راننده اسنپ با مسافر فیلم قدیمی دزد سوم فیلم دعوا قدرجون فیلم دعوا قاف فیلم دزدی قطار فیلم درگیری رحمتی و قلعه نویی فیلم دعوا قمه فیلم دزدی قاتل آتنا فیلم درگیری رامین رضاییان با علیپور فیلم دعوا قیصر فیلم دزدی ازطلا فروشی فیلم درگیری روح الله داداشی فیلم دزدی طلا فروشی مشهد فیلم دعوا قهدریجان فیلم درگیری رامین رضاییان و علیپور فیلم دعوا قدرجونی فیلم دزدی از فروشگاه فیلم درگیری در تهران فیلم دزدی طلا فروشی فیلم دعوا قمه زنی فیلم فرار دزد از دست پلیس فیلم دعوا قمه کشی فیلم درگیری در مرز مهران فیلم دزد عروسک ها اپارات فیلم دعوای فاحشه های تهران فیلم درگیری در میرجاوه فیلم دزد عروسک فیلم دعوای فیتیله ای ها در برنامه زنده فیلم درگیری دربی سال 79 فیلم دزد عروسکا فیلم دعوای فلاح
Reset کردن رمز عبور فایل PST در Outlook recovery کردن پسورد فایل pst در outlook چگونه رمزعبور اوت لوک را بازیابی کنیم چگونه پسورد اوت لوک را بازیابی کنیم ریست کردن پسورد فراموش شده outlook ریست کردن پسورد فراموش شده اوت لوک ریکاوری pst file برنامه outlook ریست پسورد فایل PST اوت لوک reset پسورد فایل PST اوت لوک Restore پسورد فایل PST اوت لوک ریستور پسورد فایل PST اوت لوک برطرف کردن پیغام خطای اوت لوک 0x8004010F: The oper برطرف کردن پیغام خطای اوت لوک 0x8004010F: Outlook علت خطای 0x8004010F: Outlook data file cannot be a ارور 0x8004010F: The operation failed. An object c خطای 0x8004010F: The operation failed. An object c پیغام 0x8004010F: The operation failed. An object خطای 0x8004010F: Outlook data file cannot be acces خطای 0x8004010F: Outlook data file cannot be acces خطای Outlook data file cannot be accessed در Outlo
logo-samandehi