نویسنده: امیر انصاری خوش آموز

6B Do you like mornings: Part 2

در این درس یک مقاله در مورد یک روز از زندگی سایمون کاول، سلبریتی معروف انگلیسی را می خوانید. در ادامه با واژگانی در ارتباط با کارهای روزمره آشنا می شوید. در ادامه طی تمرینهایی صحبت کردن و نوشتن را تمرین می کنید. در پایان این درس یک آهنگ زیبا برای شما تدارک دیده شده است. ...

تمرینات رادیان و درجه

در اینجا به تمرینات مرتبط با مبحث رادیان و درجه (Radians and Degrees) می پردازیم. هر چند در ادامه پاسخ تمرینات نیز آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا تلاش خود را برای حل تمرینات انجام دهید و سپس پاسخ هایتان را با پاسخ های صحیح مقایسه کنید. ...

تبدیلات نمودارهای مثلثاتی (Transformations of Trigonometric Graphs)

قوانین جابجایی (shifting)، بسط دادن (stretching)، فشرده شدن (compressing)، و بازتاب (reflecting) نمودار یک تابع که در تصویر زیر خلاصه شده است، بر روی توابع مثلثاتی که در این بخش مورد بحث قرار دادیم، به کار می روند. ...

دو نامساوی خاص (Two Special Inequalities)

برای هر زاویۀ \(\theta\) که در واحد رادیان (radians) اندازه گیری شده باشد، توابع سینوس و کسینوس، نامساوی های زیر را برآورده می سازند: ...

قانون کسینوس ها (The Law of Cosines)

اگر \(a\)، \(b\)، و \(c\) اضلاع مثلث \(ABC\) باشند و اگر \(\theta\) زاویۀ روبروی \(c\) باشد، آن گاه: ...

A typical day

در این درس با عبارتهایی آشنا می شوید که به طور معمول هر روز با آنها سر و کار دارید. بیدار شدن از خواب، صبحانه خوردن، دوش گرفتن، به مدرسه یا محل کار رفتن، قهوه خوردن، ناهار و شام خوردن و ... . همچنین طی تمرینهایی عبارتهای یاد گرفته شده را در حافظه تان تقویت می کنید. ...

Listening 3.2 - 3.26 - 3.28

در اینجا متن فایل های صوتی Listening 3.2 - 3.26 - 3.28 از کتاب American English File Starter را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{3.2}\) ...

6B Do you like mornings

این درس با یک پرسشنامه آغاز می شود که در آن سوالاتی در مورد کارهایی که در طول روز انجام می دهید، مطرح می شود. سپس پاسخ های یک فرد دیگر به این سوالات با شما در میان گذاشته می شود. در ادامه واژگانی که در یک روز معمولی ممکن است بکار ببرید، را می آموزید. واژگانی مانند بیدار شدن از خواب، خوردن صبحانه، درست کردن شام، و ... . در بخش تلفظ بر روی استرس جمله تاکید می شود و تمریناتی برای شما تدارک دیده شده ا...

اتحادهای مثلثاتی (Trigonometric Identities)

مختصات هر نقطۀ \(P(x,y)\) در صفحۀ مختصات می تواند به لحاظ مسافت آن نقطه از مبدأ مختصات (origin) یعنی \(r\) و زاویۀ \(\theta\) که نیم خط \(OP\) با محور \(x\) مثبت می سازد، بیان شود (شکل \(\text{1.40}\)). از آنجا که \(\frac{x}{r}=\cos \theta\) و \(\frac{y}{r}=\sin \theta\)، داریم: $$x=r \cos \theta \\ y = r \sin \theta$$ ...

تناوب و نمودارهای توابع مثلثاتی (Periodicity and Graphs of the Trigonometric Functions)

هنگامی که زاویه ای با اندازۀ \(\theta\) و زاویه ای با اندازۀ \(\theta + 2\pi\) در موقعیت استاندارد (standard position) قرار بگیرند، نیم خط های نهایی (terminal rays) آنها، بر هم منطبق می شوند. بنابراین، این دو زاویه دارای مقادیر توابع مثلثاتی یکسانی خواهند بود: \(\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta\)، \(\tan (\theta + 2\pi)= \tan \theta\)، و به همین ترتیب. به طور مشابهی، \(\cos (\theta - 2\pi)= \cos ...

logo-samandehi