آموزش زبان خوش آموز

Workbook: Practical English: Episode 6 Going home

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش چهارم از تمرینات مرتبط با درس یازده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 11C Men, women, and the Internet

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش سوم از تمرینات مرتبط با درس یازده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 11B What do you want to do

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس یازده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 11A First impressions

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس یازده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Listening 5.38 - 5.42 - 5.49 - 5.51

در اینجا متن فایل های صوتی Listening 5.38 - 5.42 - 5.49 - 5.51 از کتاب American English File 1 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{5.38}\) ...

Practical English: Episode 6 Going home

این درس با ویدئویی آغاز می شود که در آن جنی مشغول خداحافظی با راب است. بعد از مکالمه ای او خداحافظی می کند و عازم فرودگاه می شود. بعد از آن واژگانی در ارتباط با حمل و نقل عمومی را دارید. در بخش بعدی جنی از هتل به فرودگاه می رود و طی این مسیر سوار تاکسی و قطار می شود. در بخش آخر جنی دوباره با راب در فرودگاه مواجه می شود و خداحافظی نهایی را با او انجام می دهد. بد نیست بدانید داستان راب و جنی در این ...

11C articles

در این درس با حروف تعریف در انگلیسی که شامل a, an, the می باشند آشنا می شوید. همچنین قوانینی راجع به این می آموزید که در کجاها از کدامیک از اینها باید استفاده کنید. ...

11C Men, women, and the Internet

این درس با واژگانی در ارتباط با اینترنت آغاز می شود همچنین تلفظ این واژگان و استرس بخش های آنها را تمرین می کنید. در ادامه تمرین صحبت کردن و گوش کردن را دارید که باز هم محوریت موضوع آن روی اینترنت است. بعد از آن گرامر را دارید که موضوعش حروف تعریف است. ...

11B verb + infinitive: want to, need to, etc.

در این درس به ترکیب فعل + مصدر پرداخته می شود. در زبان انگلیسی مصدر با to آغاز می شود. همچنین در این درس به would like و like می پردازد و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. یادتان باشد همراه با like از اسم مصدر استفاده می شود. ...

11B What do you want to do

این درس با تمرین خواندن و صحبت کردن آغاز می شود. در این تمرین دربارۀ سایتی با نام 43 چیز صحبت می شود که افراد در آن آرزوهایشان را می نویسند و اشخاص دیگری که در آن موارد تجربۀ قبلی دارند توصیه ها، مشاوره ها و یا تجربیاتشان را به عنوان پاسخ می نویسند. در بخش گرامر با مصدرها کار می کنید و با ترکیب فعل و مصدر آشنا می شوید. در بخش تلفظ استرس جمله را تمرین می کنید. بعد از آن دوباره یک تمرین صحبت کردن دا...

logo-samandehi