آموزشگاه عمومی آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از افعال زیر جملات را کامل کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از do و does سوالاتی را بسازید. کلمات را مرتب کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از do و does سوالاتی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

در این آموزش به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. فعل ها را در شکل صحیح مثبت یا منفی قرار بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. همۀ آنها منفی هستند. از don’t/doesn’t بعلاوۀ افعال زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. در مورد خودتان جملاتی را بنویسید. از موارد گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. اطلاعات را مطالعه کنید و با استفاده از like جملاتی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات منفی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative

در این آموزش به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

logo-samandehi