آموزشگاه عمومی آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملاتی را دربارۀ خودتان بنویسید. از کلمات همیشه/هرگز/اغلب/معمولاً/گاهی اوقات استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. از روی این کلمات جملاتی را بنویسید. از شکل صحیح فعل ها استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را با استفاده از مردمی که در تصاویر می بینید کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. این افعال را با استفاده از s- یا es- بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple

در این آموزش به مبحث حال ساده (present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخ های کوتاه بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از این کلمات سوال بسازید. کلمات را در ترتیب درست خودشان قرار دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را کامل کنید. از واژه های زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را بنویسید. ...

logo-samandehi