آموزشگاه عمومی آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

در این آموزش به چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. الان دارد چه اتفاقی می افتد. جملات صحیحی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصویر نگاه کنید. جملاتی را دربارۀ جین بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. این افراد مشغول چه کاری هستند؟ برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous

در این آموزش به مبحث حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخهای کوتاه بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. سوالات را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. سوالات را تکمیل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با این کلمات جمله بسازید. ...

logo-samandehi