آموزش عمومی آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخ های کوتاه بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از این کلمات سوال بسازید. کلمات را در ترتیب درست خودشان قرار دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را کامل کنید. از واژه های زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

در این آموزش به چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. الان دارد چه اتفاقی می افتد. جملات صحیحی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصویر نگاه کنید. جملاتی را دربارۀ جین بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. این افراد مشغول چه کاری هستند؟ برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous

در این آموزش به مبحث حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

برچسب ها
شیوه مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی روش مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی ش چگونگی مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بند آموزش ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در شیوه ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در ا نحوه ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در ا روش ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در اک چگونگی ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در آموزش تصویری ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در آموزش ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف ه شیوه ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف ها نحوه ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف ها روش ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف های چگونگی ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف آموزش تصویری ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (C آموزش ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Conditio نحوه ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Condition شیوه ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Condition روش ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Conditiona چگونگی ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Conditi
logo-samandehi