آموزش عمومی خوش آموز

تقسیم اعداد اعشاری

تقسیم طولانی (Long division) هرگز چیزی نبوده است که جمعیتی را خُرسند کند. تقسیم اعداد اعشاری، تقریباً مشابه تقسیم اعداد صحیح می باشد، به همین دلیل است که بیشتر مردم تقسیم اعداد اعشاری را نیز دوست ندارند. اما حداقلش اینست که، هنگامی که بدانید چگونه تقسیم طولانی را در مورد اعداد صحیح انجام بدهید (که در فصل 3 آموزش دادم)، دانستن تقسیم اعداد اعشاری آسان می باشد. تفاوت اصلی در ابتدای کار می باشد، قبل ...

ضرب اعداد اعشاری

ضرب اعداد اعشاری از این جهت که نیاز به بخط کردن ممیز اعشاری ندارید، با جمع و تفریق اعداد اعشاری متفاوت می باشد. در واقع، تنها تفاوت ضرب اعداد اعشاری با ضرب اعداد صحیح در انتهای آن است. در اینچا چگونگی ضرب کردن اعداد اعشاری آمده است: ...

تفریق اعداد اعشاری

تفریق اعداد اعشاری از همان ترفندی که در جمع اعداد اعشاری بکار بردیم، استفاده می کند. در اینجا چگونگی تفریق اعداد اعشاری را می بینید: ...

جمع کردن اعداد اعشاری

جمع زدن اعداد اعشاری تقریباً به سادگی جمع زدن اعداد صحیح می باشد. تا زمانیکه مساله را به درستی سازماندهی کرده باشید، اوضاع روبراه خواهد بود. برای جمع زدن اعداد اعشاری، این مراحل را پیروی کنید: ...

چهار عمل اصلی با اعداد اعشاری

تمام چیزهایی که تاکنون در مورد جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم اعداد صحیح خوانده اید (فصل 3)، در مورد اعداد اعشاری نیز کاربرد دارند. در واقع، در هر مورد فقط یک تفاوت کلیدی وجود دارد: چگونه آن ممیز اعشاری کوچک و مُزاحم را مدیریت کنید. در این بخش، چگونگی انجام چهار عمل اصلی ریاضی را در مورد اعداد اعشاری به شما خواهم گفت. رایج ترین کاربرد استفاده از اعداد اعشاری، زمانی است که شما با پول سر و کار دارید، برا...

گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals)

گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals) تقریباً مشابه گرد کردن اعداد می باشد. شما از این مهارت در هنگام تقسیم اعداد اعشاری در ادامۀ همین فصل، استفاده خواهید کرد. رایج ترین روش اینست که شما نیاز به گرد کردن یک عدد اعشاری به یک عدد صحیح و یا یک اعداد اعشاری با یک یا دو رقم بعد از اعشار نیاز پیدا می کنید. برای گرد کردن یک عدد اعشاری به یک عدد صحیح، بر روی رقم یکان (ones) و رقم دهم (tenths)، تمرکز ...

تغییر مکان ممیز اعشاری

هنگامی که با اعداد صحیح کار می کنید، می توانید با افزودن یک صفر به انتهای هر عددی، آن عدد را در 10 ضرب کنید. برای مثال: ...

دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)

احتمالاً می دانید که می توانید به هر تعداد که بخواهید صفر به ابتدای یک عدد صحیح اضافه کنید و البته عدد مربوطه هم هیچ تغییر نخواهد کرد. برای مثال، سه عدد زیر همگی مقادیر یکسانی دارند: ...

ارزش مکانی در اعداد اعشاری

در فصل 2، در مورد ارزش مکانی (place value) اعداد صحیح دانستید. برای مثال، جدول 1-11 به شما نشان می دهد چگونه عدد صحیح 4672 در جدول ارزش مکانی تجزیه می شود. ...

شمارش دلار و اعداد اعشاری

شما هنگام شمارش پول همواره از اعداد اعشاری استفاده می کنید. و یک روش عالی برای شروع تفکر در مورد اعداد اعشاری، می تواند با دلارها (dollars) و سنت ها (cents) آغاز گردد. به عنوان مثال شما می دانید که $0.50 (بخوانید 50 سِنت) نصف یک دلار می باشد (شکل 1-11 را ببینید)، بنابراین این اطلاعات به شما می گوید: ...

پیوندها
logo-samandehi