آموزش عمومی آموزش جبر خوش آموز

ترکیب و جایگشت (Combination and Permutation)

ترکیب ها (Combinations) و جایگشت ها (permutations) روش ها و فرمول هایی برای شمارش چیزها هستند. شما ممکن است فکر کنید که در شمردن چیزها هم اکنون کاملاً مسلط هستید، اما آیا واقعاً می خواهید به شیوه هایی که در زیر آمده است، شمارش کنید؟ ...

فرمول محاسبه بهره و درصد (Interest and Percent)

درصدها (Percentages) بخشی از واژگان مدرن ما می باشند. شما احتمالاً یکی از این عبارات را هر روز می شنوید: ...

فرمول های فاصله (Distance Formulas)

من درخواست وام برای اولین ماشینم را به یاد می آورم. چه تجربۀ وحشتناکی بود! فرم درخواست اولین چالش بود. اما مرموز ترین و تحسین برانگیزترین بخش کل فرآیند وقتی بود که مسئول وام آن سوی میز نشست و شروع به وارد کردن اعداد به داخل کامپیوترش کرد. به نظر می رسید که ساعتها مشغول فشردن دکمه ها بود. سپس تامل و تفکری کرد. اعداد بیشتری را وارد کرد و اخمی نمود. و سپس بالا را نگاه کرد، لبخندی زد، و گفت: "بله، تای...

فرمول های حجم (Volume Formulas)

مساحت یک شکل یا تمثال دو بعدی دارد. مساحت یک ناحیۀ مسطح می باشد. حجم (Volume) سه بعدی می باشد. حجم برخلاف آخرین دوست دختر یا آخرین دوست پسر بازندۀ شما دارای عمق (depth) و ژرفا می باشد. برای پیدا کردن حجم، شما از این سمت تا آن سمت، از جلو تا عقب، بالا و پایین را اندازه گیری می کنید. با حجم شما می توانید تعداد مکعب هایی که در داخل یک شیء می توانید بگنجانید، شمارش کنید (برای درک بهتر قندهای مکعبی را...

فرمول های مساحت (Area Formulas)

مساحت اندازه گیری اینست که یک شیء یا سطح خاص چند تا واحد اندازه گیری دو بعدی (مربع) را می پوشاند - چقدر سطح صاف اشغال می شود. معمولاً مساحت (area) در واحدهای اینچ مربع (square inches)، سانتیمتر مربع (square centimeters)، فوت مربع (square feet)، یا مایل مربع (square miles) و به همین ترتیب، بیان می شود. کف یک اتاق که با کاشی های مربع شکل پوشیده شده است، را تصور کنید. اگر اندازه هر کاشی \(1 \text{ f...

اندازه گیری کردن

شما نمی توانید از آن فرار کنید: یارد مربع از موکت ها، مایل در هر گالن در خودروها، ظرفیت فریزر جدید. شما اندازه گیری می کنید، و از فرمولهای مناسب برای رسیدن به پاسخهایی که امیدوار رسیدن به آنها هستید، استفاده می کنید. فرمول یک ارتباط است که درستی آن به اثبات رسیده است، مهم نیست آن ارتباط چه باشد. یکی از اولین فرمول هایی که شما آموختید مساحت یک مستطیل بر اساس طول و عرض آن می باشد. در این فصل، من ...

نامساوی های قدر مطلق (Absolute-Value Inequalities)

نامساوی های قدر مطلق (Absolute-Value Inequalities)، دقیقاً همان چیزی هستند که نامشان می گوید - نامساوی هایی که در جایی از آنها نماد قدر مطلق وجود داشته باشد. ...

نامساوی های درجه دوم (Quadratic Inequalities)، نامساوی های گویا (rational inequality)

یک نابرابری درجه دوم (quadratic inequality) یک نابرابری است که دارای یک جمله متغیردار با توان دوم می باشد. هنگام حل کردن نابرابری های (نامساوی ها) درجه دوم، قوانین جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم نابرابری ها هنوز هم حفظ می شوند، اما مرحله نهایی در راه حل متفاوت می باشد. حل کردن این نابرابری های درجه دوم تقریباً شبیه یک معما است که همچنان که روی آن کار می کنید به صورت شسته و رفته سازماندهی می گردد. بهترین...

نابرابری های دارای بیش از یک عبارت

یکی از برتریهای نابرابری ها بر معادلات اینست که آنها می توانند گسترش یابند یا به شکل گزاره های مرکب (compound statements) به صف گردند، و شما می توانید در هر زمان بیش از یک مقایسه را انجام بدهید. به این گزاره نگاه کنید: $$ 2 \lt 4 \lt 7 \lt 11 \lt 12$$ شما می توانید با بیرون کشیدن هر جفت از اعداد از این نابرابری، البته مشروط بر اینکه آنها را به همان ترتیب بنویسید، گزاره های صحیح دیگری را بسازید. آ...

نابرابری های خطی (Linear Inequalities)

نابرابری های خطی (Linear Inequalities)، مشابه معادلات خطی، آن گزاره هایی هستند که در آنها توان متغیرها بیشتر از 1 نمی باشد. حل کردن نابرابری های خطی بسیار شبیه به حل کردن معادلات خطی می باشد. مهمترین چیز و همینطور تنها چیزی که باید به خاطر داشته باشید اینست که هنگامی که طرفین معادله را بر عددی منفی ضرب یا تقسیم می کنید، نماد نابرابری را معکوس نمایید. همینطور لازم است یادتان باشد که در یک نابرابری ...

logo-samandehi