روش ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Conditional Formatting) در اکسل خوش آموز

چگونگی ایجاد قانون جدید در قالب بندی شرطی (Conditional Formatting) در اکسل

اگر ویژگی های Highlight Cells Rules (قوانین هایلایت کردن سلولها)، Top/Bottom Rules (قوانین بالا و پایین)، Data Bars (نوارهای داده)، Color Scales (مقیاس های رنگ) و Icon Sets (مجموعه آیکان) برای شما کافی نباشند، شما می توانید قانون جدیدی را ایجاد کنید. برای مثال، در اینجا می خواهیم مقادیر موجود در ستون code را که بیشتر از یکبار اتفاق افتاده اند و در محدوده سلولهای A2:A10 قرار دارند و فیلد score آنها...

logo-samandehi