شیوه ضرب و تقسیم کسرها خوش آموز

عملیات کسرها

حالا که همه چیز را در مورد کسرها می دانید، - انواع کسرها، ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، و ... - زمان آن رسیده است که آنها را به کار بگیرید. قوانین جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم کسرها، همانهایی هستند که بعدها در هنگامی که متغیرها به مسائل جبر اضافه می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. این اطمینان بخش است! قوانین تغییر نمی کنند. ...

ضرب و تقسیم کسرها

یکی از چیزهای کوچکِ عجیب و مسخره در زندگی اینست که ضرب و تقسیم کسرها از جمع و تفریق آنها آسانتر می باشد - فقط دو مرحله ساده دارد و تمام! به همین دلیل، قبل از جمع و تفریق، چگونگی ضرب و تقسیم کسرها را به شما نشان می دهم. در واقع، احتمالاً برای شما ضرب کسرها از ضرب اعداد صحیح ساده تر باشد، چرا که اعدادی که در کسرها با آنها کار می کنید، معمولا کوچکتر هستند. خبر خوب دیگر اینست که تقسیم کردن کسرها نیز ب...

logo-samandehi