دامنه و برد تابع کتانژانت معکوس (Inverse cotangent function) خوش آموز

تعیین دامنه و برد توابع معکوس مثلثاتی

تابعی که دارای معکوس می باشد به ازاء هر ورودی (که متعلق به دامنۀ آن است) دقیقاً یک خروجی (که متعلق به برد آن است) دارد، و برعکس. برای اینکه توابع معکوس مثلثاتی را با این تعریف منطبق نگهدارید، شما باید بُردهایی را برای آنها تعیین کنید که مراقب تمامی مقادیر ورودی باشند و هیچ تکراری در آنها نباشد. مقادیر خروجیِ توابع معکوس مثلثاتی همگی زوایا می باشند ـــ در واحد درجه یا رادیان ـــ و آنها پاسخ این پرس...

logo-samandehi