آموزش تصویری کار با تابع مساحت خوش آموز

تابع مساحت (area function)

این مورد سخت است ـــ خودتان را برای مواجهه با آن آماده کنید. فرض کنید هر تابع قدیمی، \(f(t)\)، را دارید، تصور کنید که در مقدار \(t\) خاصی، آن را \(s\) بنامید، شما یک خط ثابت عمودی ترسیم می کنید. شکل 2-15 را ببینید. سپس یک خط عمودی قابل حرکت دادن را در نظر بگیرید، که در همان نقطۀ \(s\) آغاز می شود، و آن را به سمت راست بکشید. همینطور که این خط را می کشید، مساحت بزرگتر و بزرگتری را در زیر این منحنی ...

logo-samandehi