خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4649 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

tableau 9 pivot table

در آموزش زیر پاسخ این پرسش داده شده است :


پاسخ سوال شما :


جداول چرخشی (Pivot Tables)

در این آموزش به چگونگی ایجاد جداول چرخشی (Pivot Tables) در اکسل می پردازیم. جداول چرخشی (Pivot Tables) را می توانی یکی از قدرتمندترین ویژگی های اکسل دانست، این ویژگی به شما امکان می دهد تا از زوایای مختلف بتوانید داده های خود را بررسی کنید. ...


هم چنین در این آموزش می توانید پاسخ پرسشهای زیر را نیز ببینید :

9 square pivot table
pivot table in excel 97-2003
pivot table guru99
pivot table postgresql 9.5
pivot table excel 97
pivot table 97-2003
pivot table 90th percentile
odoo 8 pivot table
java 8 pivot table
drupal 8 pivot table
pivot table postgresql 8.4
pivot table show top 80
pivot table excel windows 8
excel pivot table (8 exercises) answers
pivot table windows 8
excel pivot table (8 exercises)
pivot table top 80
pivot table 80
pivot table 8nv
last 7 days pivot table
windows 7 excel pivot table tutorial
drupal 7 views pivot table
windows 7 pivot table
pivot table delphi 7
pivot table windows 7
pivot table last 7 days
angular 6 pivot table
kibana 6 pivot table
olap pivot table extension 64 bit
pivot table more than 65536 rows
pivot table with 6 columns
pivot table angular 6
pivot table last 6 months
pivot table version 6
mvc 5 pivot table
laravel 5 pivot table attach
laravel 5 pivot table timestamps
top 5 pivot table excel 2010
laravel 5 pivot table with extra fields
angular 5 pivot table
laravel 5 pivot table migration
libreoffice 5 pivot table
top 5 pivot table
laravel 5 pivot table
pivot table laravel 5.1
pivot table angular 5
pivot table laravel 5.2
pivot table libreoffice 5
pivot table laravel 5.3
pivot table laravel 5.5
pivot table laravel 5
pivot table mvc 5
pivot table laravel 5.4
pivot table top 5
how to combine 4 pivot tables
4 quadrants of pivot table
4 columns pivot table
4 variable pivot table
4 dimensional pivot table
laravel 4 pivot table
numbers 4 pivot table
angular 4 pivot table
pivot table in mvc 4
pivot table row subheading 4
pivot table laravel 4
pivot table last 4 weeks
pivot table angular 4
pivot table 4 columns
pivot table 4 variables
cakephp 3 pivot table
python 3 pivot table
3 variable pivot table
3 way pivot table excel
3 way pivot table
top 3 pivot table
3 column pivot table
combine 3 pivot tables into one
3 dimensional pivot table
3 dimensional pivot table excel
pivot table 3d map
pivot table 3d reference
pivot table 3 dimensions
pivot table 365
pivot table 3d chart excel
pivot table 3d
pivot table 3 sheets
pivot table 3 columns
pivot table 3 dimensional
pivot table 3 variables
2 pivot tables side by side
2 pivot tables from same data
2 pivot tables 1 chart
2 pivot tables same filter
2 pivot tables 1 graph
2 pivot tables
2 pivot tables same data source
2 pivot tables on one sheet
2 pivot tables one slicer
2 pivot tables in one chart
pivot table 2016 youtube
pivot table 2018
pivot table 2 row labels
pivot table 2007
pivot table 2 sheets
pivot table 2013
pivot table 2 tables
pivot table 2 columns
pivot table 2010
pivot table 2016
formula 1 in pivot table excel 2010
2 tables 1 pivot table
1 filter 2 pivot tables
1 slicer 2 pivot tables
1 slicer multiple pivot tables
refresh 1 pivot table vba
formula 1 pivot table
1 pivot table multiple data sources
1 pivot table 2 charts
1 pivot table from 2 sheets
pivot table 13
pivot table 11g
pivot table 1004
pivot table 1004 error
pivot table 1 column
pivot table 1 million rows
pivot table 1000 rows
pivot table 1 or 0
pivot table 10000 limit
pivot table 101
exclude 0 from pivot table
0 sum pivot table
show 0 pivot table
0 in pivot table
div 0 pivot table calculated field
hide 0 pivot table
#div/0 pivot table hide
#div/0 pivot table average
#div/0 pivot table
pivot table remove 0 values
pivot table ignore 0
pivot table showing 0 instead of value
pivot table exclude 0
pivot table #div/0
pivot table 0 sum
pivot table 0 if blank
pivot table 0 values
pivot table 0 blank
pivot table 0 instead of blank
db2 z os pivot table
sort a-z pivot table
pivot table znacenje
pivot table zero count
pivot table zerodha
pivot table zero
pivot table zero as blank
pivot table zadaci
pivot table zoho creator
pivot table zero suppression
pivot table zip codes
pivot table zero instead of blank
copiar y pegar pivot table
pivot table y axis
y we use pivot table
pivot table year filter
pivot table years quarters months
pivot table yoy change
pivot table yes no count
pivot table yes no
pivot table yes no value
pivot table year over year
pivot table years quarters
pivot table year
pivot table youtube
pivot table x y
pivot table x axis date
pivot table x axis
pivot table x axis labels
pivot table x axis format
os x numbers pivot table
excel os x pivot table
x y scatter pivot table
top x pivot table
pivot table xlsx
pivot table x and y axis
pivot table xls
pivot table w excelu
grupowanie w pivot table
pivot table wizard excel 2016
pivot table with dates
pivot table with text
pivot table with multiple columns
pivot table with multiple sheets
pivot table weighted average
pivot table wizard
pivot table v češtině
pivot table v excel
pivot table v excelu
excel pivot tables and vlookups
v lookup h lookup pivot table
pivot table vs power pivot
pivot table value filter
pivot table vs pivot chart
pivot table video
pivot table vs table
pivot table value field settings
pivot table vlookup
pivot table values as text
pivot table vba
pivot table values
pivot table u excelu
youtube pivot tables
pivot table unique
pivot table using vba
pivot table use same field twice
pivot table unique count excel 2016
pivot table update range
pivot table ungroup dates
pivot table using multiple sheets
pivot table update
pivot table uses
pivot table unique count
t-sql pivot table syntax
t-sql pivot table tutorial
t-sql pivot table order by
t-sql pivot table with grand total
t test pivot table
t-sql pivot table group by
t-sql pivot table without aggregate
t sql pivot table multiple columns
t-sql pivot table dynamic columns
t-sql pivot table
pivot table timeline
pivot table tableau
pivot table template
pivot table tools
pivot table tutorial excel 2016
pivot table text values
pivot table tabular form
pivot table tips
pivot table top 10
pivot table tutorial
s curve pivot table
what is a pivot table
pivot table show top 10
pivot table show items with no data
pivot table sort not working
pivot table subtotal
pivot table show value as text
pivot table source data
pivot table shortcut
pivot table sheets
pivot table sort
r pivot table aggregate
r pivot table multiple columns
r pivot table reshape
r pivot table shiny
r pivot table package
r pivot table dcast
r pivot table sum
r pivot table tidyr
r pivot table dplyr
r pivot table count
pivot table repeat item labels
pivot table report filter
pivot table running total
pivot table relationships
pivot table remove subtotals
pivot table remove blank
pivot table remove grand total
pivot table range
pivot table report
pivot table refresh
pivot table quarterly subtotal
pivot table quarters years
pivot table qlikview
pivot table quarters to months
pivot table quick guide
pivot table quartile
pivot table questions
pivot table quiz
pivot table query
pivot table quarters
pivot table pie chart
pivot table postgresql
pivot table percentage of subtotal
pivot table percentage of total
pivot table purpose
pivot table power bi
pivot table practice data
pivot table percentage
pivot table practice
pivot table o dau
pivot table o tabla dinamica
como usar o pivot table
tablas dinámicas o pivot tables en excel
o que são pivot tables
o que é pivot table excel
o que é pivot table
how to use pivot table
how to create a pivot table
div/o pivot table
pivot table on mac
pivot table only showing months
pivot table of total
pivot table overlap
pivot table on filtered data
pivot table of a pivot table
pivot table oracle
pivot table options
pivot table on google sheets
pivot table on excel
remove #n/a pivot table
#n/a vlookup pivot table
qlikview top n pivot table
top n pivot table excel
#n/a pivot table
pivot table not showing correct data
pivot table not showing all columns
pivot table not grouping dates
pivot table not recognizing dates
pivot table not working
pivot table not sorting
pivot table numbers
pivot table not showing data
pivot table name is not valid
pivot table not updating
m language table.pivot
m-power pivot table
m table.pivot
pivot table multiple tabs
pivot table macro
pivot table multiple tables
pivot table meme
pivot table meaning
pivot table manual sort
pivot table mysql
pivot table months
pivot table multiple columns
pivot table l
p&l pivot table
pivot table largest to smallest
pivot table label filter
pivot table list values
pivot table lock column width
pivot table laravel
pivot table limitations
pivot table libreoffice
pivot table list
pivot table lookup
pivot table layout
pivot table keeps crashing
pivot table kpi
pivot table keep source formatting
pivot table khan academy
pivot table keep date format
pivot table keeps old data
pivot table keep rows with no data
pivot table keep column width
pivot table keep formatting
pivot table keyboard shortcut
pivot table join two tables
pivot table jmp
pivot table json data
pivot table just show text
pivot table join two sheets
pivot table jobs
pivot table java
pivot table join
pivot table jokes
pivot table js
how do i pivot table in excel
how do i pivot table in excel 2010
what i pivot table
pivot table in tableau
pivot table insert calculated field
pivot table in excel 2016
pivot table in power bi
pivot table in access
pivot table in numbers
pivot table in sql
pivot table in r
pivot table in google sheets
pivot table in excel
pivot table hierarchy
pivot table hide totals
pivot table hide grand total
pivot table hide filter
pivot table hide blank rows
pivot table how to sort by value
pivot table histogram
pivot table hide zero
pivot table hide blank
pivot table how to
g suite pivot table
pivot table group by date
pivot table guide
pivot table grand total at top
pivot table graph
pivot table grand total average
pivot table group by range
pivot table grand total
pivot table group
f# pivot table
pivot table fields not showing
pivot table filter by month
pivot table field name already exists
pivot table field list
pivot table filter greater than
pivot table formatting
pivot table for dummies
pivot table formulas
pivot table from multiple sheets
pivot table field name is not valid
o que e pivot table
pivot tables ebook
pivot table explained
pivot table error
pivot table excel youtube
pivot table excel mac
pivot table exercises
pivot table excel 2013
pivot table excel 2010
pivot table excel tutorial
pivot table example
alt d p pivot table
pivot table dynamic range
pivot table default to sum
pivot table date filter
pivot table dashboard
pivot table data source not valid
pivot table date grouping
pivot table data source
pivot table distinct count
pivot table date format
pivot table data
c sharp excel pivot table
c sharp create pivot table
c sharp pivot table
pivot table cannot overlap
pivot table chart
pivot table calculated item
pivot table count if
pivot table cannot group that selection
pivot table change data source
pivot table collapse all
pivot table conditional formatting
pivot table count
pivot table bins
pivot table by day not month
pivot table builder
pivot table breaking out dates
pivot table buckets
pivot table blank cells
pivot table by week
pivot table blank
pivot table by month
pivot table basics
a pivot table name is not valid
a pivot table is a(n) quizlet
a pivot table cannot overlap a table
pivot table and vlookup
pivot table analysis
pivot table access 2016
pivot table average of count
pivot table add calculated field
pivot table add column
pivot table average of sum
pivot table across multiple sheets
pivot table access
pivot table average
pivot table multiple sheets
pivot table google sheets
pivot tables tutorial
pivot table sort by value
pivot table slicer
pivot table group by month
pivot table sql
pivot table excel 2016
pivot table pandas
pivot table count unique
pivot table calculated field
pivot table excel
pivot table
عمل جدول محوري
انشاء جدول محوري
کتاب جداول محوری اکسل
آموزش جداول محوری
ایجاد جداول محوری در اکسل
جدول های محوری در اکسل
آموزش جداول محوری در اکسل
جدول محوري
جدول آزمایش تک محوری
جدول محوری به انگلیسی
جدول محوری در اکسل 2010
جدول محوری در اکسل
جدول محوری
پیوت تیبل در اکسل 2013
آموزش پيوت تيبل
روش پیوت تیبل
ساخت پیوت تیبل
تابع پیوت تیبل در اکسل
فرمول پیوت تیبل در اکسل
کاربرد پیوت تیبل در اکسل
پیوت تیبل در اکسس
پیوت تیبل اکسل
پیوت تیبل چیست
پیوت تیبل در اکسل چیست
پیوت تیبل در اکسل

فهرست آخرین آموزشهای خوش آموز در موضوع نرم افزار آفیس


روش مشاهده آفیس 32 بیتی یا 64 بیتی نصب شده در ویندوز و mac os

بسیاری از ما از برنامه های مایکروسافت آفیس بطور روزانه استفاده می کنیم، شما حتما می دانید که محصولات مایکروسافت، خصوص محصول آفیس یکی از پر استفاده ترین محصول در دنیاست. اما ممکن است ندانیم که از چه نسخه ای از آفیس استفاده می کنیم(منظور نسخه 32 بیتی یا 64 بیتی است). نسخه محصول ربطی به نسخه ویندوز نداردشما اگر ویندوز 64 بیتی داشته باشید، هم نسخه 64 بیت آفیس یا هر نرم افزار دیگری را می توانید داشته ب...


یافتن صفحات در اسناد طولانی Word- ورق زدن صفحات به شکل ساده تر

اگر در حال مطالعه یک سند Word طولانی هستید، اسکرول کردن صفحات Word برای یافتن صفحه مورد نظر، کار مشکلی می باشد و در دفعات بعدی آزار دهنده هم خواهد بود. امروز به یک ویژگی عالی به نام Thumbnails در Word نگاه خواهیم کرد و توسط آن بین صفحات Word سریع تر حرکت خواهیم کرد. بسیار ساده است، لطفا سند Word مورد نظرتان را باز کرده و به تب View بروید. ...


تغییر کاراکتر کاما با کاراکتر دیگر در excel

موردی که در این پست آموزشی بررسی خواهیم کرد، واقعیت مطلب چندان پر کاربرد نیست و استفاده خاص دارد. مثلا برای import اطلاعات اکسل در یک برنامه یا Application نیاز دارید که کاراکتر جداکننده اطلاعات یک سمبل خاص مثل Pipe باشد. اما همانطور که گفتم این مورد واقعا استافده چندانی ندارد ولی در شرایطی بودید که نیاز به چنین چیزی داشتید، در ادامه به این مورد را توضیح خواهیم داد. در این مثال از یک فایل اکسل کو...


اضافه کردن Excel Worksheet در PowerPoint

یکی از چیزهای واقعا فوق العاده در نرم افزارهای Microsoft Office، سوئیچ روان و سیال بین نرم افزارهای آن است. واقعا جالب است که اگر نمی دانستید، می توانید جداول اکسل را در power point presentation اضافه کرده و آنها را ارائه دهید. نه تنها جدوال بلکه نموادرهای اکسل را هم می توانید در power point داشته و ارائه دهید. اگر موضوع برای شما هم جالب است، لطفا مراحل را با ما ادامه دهید. ابتدا می خواهیم یک سن...


اضافه کردن فایل با هر فرمتی در Word

یک موضوع جالبی که احتمالا بسیاری از کاربران آن را در نرم افزار Word نمی دانند این است که می توانیم در این نرم افزار فایل صوتی با هر فرمتی یا کلا فایل های دیگر نظیر فایل های ویدئویی و غیره را به اسناد Word اضافه کنیم. این کار را من در Word 2016 انجام خواهم داد ولی از Word 2007 به بعد می توانید به همین روش هر فایلی را به اسناد ورد اضافه کنید. من در این آموزش قصد اضافه کردن فایل mp3 را به Word دارم ...