خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

book 4000 essential english words 1 - Unit 21 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 21 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 20 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 20 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 20 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 20 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 19 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 19 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 19 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 19 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 18 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 18 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 18 - Word List & Exercise

در این مطلب، ترجمه لغات Unit 18 را خواهید دید و پس از مشاهده لغات، به سراغ سوالات تمرینی این Unit رفته و بدان ها پاسخ دهید و در آخر جوابهای خودتان را با پاسخ نامه انتهای مطلب مقایسه کنید. ...

Listening 2.26

در اینجا متن فایل صوتی \(\text{2.26}\) از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

book 4000 essential english words 1 - Unit 17 - Story & reading comprehension

در این درس به ترجمه داستان Unit 17 خواهیم پرداخت و پس از آن باید به سئوالات درک مطلب این داستان پاسخ دهید و در آخر جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید. ...

4B present perfect or simple past? 1

در این درس ضمن آموزش حال کامل، مقایسه ای بین آن و گذشتۀ ساده صورت می پذیرد و نکات مفیدی در این ارتباط آموزش داده می شود. در طی این درس مقایسه ای بین gone و been نیز صورت می پذیرد. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi