خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

در میان هزاران آموزش منتشر شده در بزرگ ترین سایت آموزشی رایگان کشور، جستجو کنید ...

تمرین 59، توابع و نمودارهای آنها

متغیر \(s\) با متغیر \(t\) متناسب است و هنگامی که \(t=75\) باشد، داریم \(s=25\) . هنگامی که \(s=60\)، \(t\) را تعیین کنید. ...

تمرین 58، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = 2|t| + 1 $$ ...

تمرین 57، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = 2t + 1 $$ ...

تمرین 56، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = |t^3| $$ ...

تمرین 55، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = \frac{1}{t-1} $$ ...

تمرین 54، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = \frac{x}{x^2 - 1} $$ ...

تمرین 53، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = \frac{1}{x^2 - 1} $$ ...

تمرین 52، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = x^4 + 3x^2 - 1 $$ ...

تمرین 51، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = x^3 + x $$ ...

تمرین 50، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ f(x)=x^2 + x $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi