آموزش عمومی زبان و ادبیات فارسی خوش آموز

لیست کامل ضرب المثل های فارسی و معانی براساس حروف الفبا

ضرب المثل گونه ای از بیان است و در لغت به معناي مثال زدن است ؛ سخنی کوتاه است که به قصه ای عبرت آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره می کند که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن ها نهفته است. مردم در گفتگوهايشان براي اينكه منظور خود را بهتر بفهمانند، از ضرب المثل ها استفاده مي كنند. ضرب المثل مي تواند يك بيت شعر يا فقط يك مصراع شعر يا جمله اي معروف باشد. ...

آموزش دستور زبان فارسی : مفرد ، جمع

مفرد آنست که بر یکی دلالت کند : مرد، شیر، باغ، پسر، ذختر، خانه . جمع آنست که بر دو یا بیشتر دلالت کند : مردان، شیران، باغها، کتابها، خوبیها، بدیها. علامت جمع در زبان فارسی (ان) یا (ها) است که بآخر کلمات افزایند در زبان فارسی بعضی از کلمان را تنها به (ان) جمع بندند و برخی را به (ها) و بعضی را به (ان) و (ها) هر دو جمع بندند. 1. جانوران به (ان) جمع بسته شوند : مردان، زنان، پسران، شیران، مرغا...

آموزش دستور زبان فارسی : معرفه ، نکره

معرفه - نکره معرفه اسمی است که در نزد مخاطب معلوم و معهود باشد مثلاً اگر کسی بمخاطب خود بگوید : عاقبت خانه را فروختم و دکانها را خریدم. کتابها را روی میز گذاشتم. مقصود گوینده آنست : خانه و دکّانها و کتابهائیکه شما اطّلاع دارید و میدانید و از آنها آگهی دارید. نکره اسمی را گویند که در نزد مخاطب معلوم و معین نیست مانند : مردی را دیدم. دوستی شکایت نزد من آورد. کتابی در پیش رفیقی داشتم امروز آورد...

آموزش دستور زبان فارسی : اسم ذات ، اسم معنی - اسم جمع

اسم ذات - اسم معنی اسم چون قائم بذات باشد و وجودش وابسته بدیگری نباشد آنرا (اسم ذات) نامند. و چون قائم بغیر و وجودش بدیگری بسته باشد آنرا (اسم معنی) گویند. 1. جامه، نامه، مرد، پسر، بلبل، دیوار، زاغ، باغ 2. رنجش، دانش، کوشش، سفیدی، سیاهی، راستی ...

آموزش دستور زبان فارسی : اسم - اسم عام، اسم خاص

این کتاب شامل دو بخش و یک خاتمه است : بخش نخست : (کلمات نُه گانه) بخش دوم : (جمله) . خاتمه : پساوند بخش نخست : کلمات نُه گانه چنانکه سابقاً بدان اشاره کردیم سخنان ما مرکب از کلمات باشد. و کلماتی که در سخن گفتن بکار میرود و مطالب ما بوسیلۀ آن بیان میشود نُه قسم است : 1. اسم، 2. صفت، 3. کنایه، 4. عدد، 5. فصل، 6. قید، 7. حرف اضافه، 8. حرف ربط، 9. صوت کلمات فوق را اجزاء نُه گانه سخن گوین...

آموزش دستور زبان فارسی : تنوین

تنوین نون ساکن است که در آخر کلمات عربی تلفّظ شود ولی نوشته نگردد و بجای آن بر روی حروف (منوّن) دو پیش یا دو زبر یا دو زیر گذارند : دفعةً، بغتةً، نسبتةً . تنوین مفتوح را بصورت الف نویسند : عالماً، اتّفاقاً، دائماً، رسماً مگر در جائیکه کلمه به تاء (مدوّره) با همزه ختم شده باشد : 1 - : عجالتةً، ندرةً، مصلحةً، خفیةً، عادةً . 2 - : ابتداءً، انتهاءً، اقتداءً . در کلمۀ (موقّت) و مانند آن که...

آموزش دستور زبان فارسی : تبدیل حروف بیکدیگر

در زبان فارسی بعضی از حروف بیکدیگر تبدیل گردد و ما بطریق اختصار و رعایت گنجایش کتاب بذکر آن میپردازیم ولی باید دانست بتحقیق نمیتوان تعیین کرد، کدام اصل و کدام بدل است و استعمال متداول امروز سند اصل بودن و یا عکس آن باشد : (همزه) و (ه) بیکدیگر تبدیل گردد : این : هین، هست : است، هیچ : ایچ. (ب) و (و) بیکدیگر تبدیل شود : باز : واز، آب : آو، برزیدن : ورزیدن، برداشتن : ورداشتن. (پ) و (ف)...

آموزش دستور زبان فارسی : تخفیف

در زبان فارسی گاهی بعضی از حروف کلمات را بیندازند و آن را سبک و کوتاه کنند. این عمل را تخفیف و آن کلمات را مخفف نامند : همواره، هماره، کوه، که، ستوه، سته، خواه، خوه. هاء ملفوظ که بعد از الف واقع شود گاهی حذف گردد : گناه، گنا، گیاه، گیا، گواه، گوا، پادشاه، پادشا. همچنین الف زائد در اول کلمات مانند : اشکم، اشتر، استخر، فتادن، فکندن، فشاندن. ...

آموزش دستور زبان فارسی : معروف و مجهول

واو و یاء بر دو نوع است : معروف و مجهول. واو و یاء چون کاملا تلفظ شوند آنها را معروف نامند و چون ضمه ماقبل واو و کسره ماقبل یاء را اشباع کنند و واو و یاء را تلفظ ننمایند آنها را مجهول نامند. 1 - واو معروف : فروز، تموز، شوخ، کلوخ، دور 2 - یاء معروف : بیخ، جاوید، تیر، پیش، ریش 3 - واو مجهول : گور، تنور، کور، زور، مور 4 - یاء مجهول : دلیر، دیر، شمشیر، زیر، شیر مثلا کلمه شیر در صورتیکه بمعنی...

آموزش دستور زبان فارسی : واو معدوله

واو معدوله واویست که در این زمان عموما نوشته میشود ولی خوانده نمیشود خود، خواب، خواهش، خواهر ولی در زمان قدیم آنرا تلفظ میکردند و حرفی مخصوص داشته و با کیفیت خاص گفته میشده و چون در هنگام تلفظ از ضمه بفتحه عدول میکردند آنرا واو معدوله نامیده اند و هنوز در بعضی از دهات و قصبات و ولایات ایران تلفظ آن باقی است. پیش از واو معدوله همیشه حرف (خ) و بعد از آن یکی از حروف د، ز، ر، ز، س، ش، ن، و، ه، ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi