آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی پایه خوش آموز

پاسخنامه معادلات جبری

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع معادلات جبری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

معادلات جبری

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: معادلات جبری (Algebraic Equations). برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه عبارات جبری

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع عبارات جبری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

عبارات جبری

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: ارزیابی عبارات جبری، شناسایی جملات در عبارات جبری، شناسایی ضریب ها در عبارات جبری، ساده سازی عبارات جبری، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم جبری. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

مختصات دکارتی و نمودار خط

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: ترسیم نقاط بر روی گراف دکارتی، مختصات دکارتی نقاط، ترسیم نمودار خط. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه هندسه

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

هندسه

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: مساحت و محیط مثلث، کار با مثلث قائم الزاویه، یافتن وتر مثلث قائم الزاویه، مساحت و محیط مربع، مساحت و محیط مستطیل، مساحت و محیط دایره، مساحت لوزی، مساحت متوازی الاضلاع، مساحت ذوزنقه، حجم مکعب، حجم استوانه، حجم مخروط . برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه واحدهای اندازه گیری

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع واحدهای اندازه گیری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

واحدهای اندازه گیری

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: کار با واحدهای اندازه گیری انگلیسی (English system of measurement)، کار با واحدهای اندازه گیری متریک (Metric system of measurement). برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi