آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 13: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، استفادۀ کاربردی

طول یکی از ساق های یک مثلث قائم الزاویه \(2\) سانتی متر بزرگتر از ساق دیگر آن می باشد. طول ساق کوچکتر باید چقدر باشد تا اطمینان حاصل شود که مساحت این مثلث بزرگتر یا مساوی با \(4\) سانتی متر مربع باشد؟ ...

تمرین 12: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، استفادۀ کاربردی

فرض کنید یک مهندس تشخیص می دهد که می تواند برای تخمین اینکه چه زمانی از الان تا \(t\) سال بعد، قیمت الیاف کربن به ازاء هر کیلوگرم به \(P\) دلار یا کمتر خواهد رسید، می تواند از فرمول \(-t^2 + 14 \le P\) استفاده کند. ...

تمرین 11: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، استفادۀ کاربردی

بسیاری از کشاورزان در آلبرتای جنوبی (Southern Alberta) محصولاتشان را آبیاری می کنند. یک سیستم آبیاری مرکز محور، آب را در یک الگوی مدور بر روی محصولات پخش می کند. ...

تمرین 10: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، استفادۀ کاربردی

هر ساله دوفین (Dauphin) در مانیتوبا (Manitoba)، میزبان بزرگ ترین مسابقۀ ماهیگیری روی یخ در مانیتوبا می باشد. قبل از اینکه روی یخ بروید، مهم است که بدانید آیا یخ مورد نظر به اندازۀ کافی ضخامت دارد که بتواند بار مورد نظر را تحمل کند. پاسخ نامساوی \(9h^2 \ge 750\) ضخامت یخی در واحد سانتیمتر، \(h\)، را نتیجه می دهد که می تواند یک وسیلۀ نقلیه به وزن \(750\) کیلوگرم را تحمل کند. ...

تمرین 8: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

نامساوی های زیر را حل کنید. راهبرد تان برای حل مسئله و همچنین دلیل استفاده از آن راهبرد خاص را توضیح دهید. ...

تمرین 6: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

از تجزیه و تحلیل موردی برای تعیین پاسخ نامساوی های زیر استفاده کنید. ...

تمرین 5: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

از تجزیه و تحلیل علامت ها برای تعیین پاسخ نامساوی های زیر استفاده کنید. ...

تمرین 4: نامساوی های درجه دوم با یک متغیر، تمرین

از ریشه ها و نقاط آزمایش برای تعیین پاسخ های هر نامساوی استفاده کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi