آموزش ریاضی آموزش حسابان خوش آموز

مرتبط ساختن مفاهیم: توابع درجه دوم در شکل استاندارد

شکل استاندارد یک تابع درجه دوم برابر با \(f(x)=ax^2+bx+c\) یا \(y=ax^2+bx+c\) می باشد که در آن \(a\)، \(b\)، و \(c\) اعداد حقیقی هستند و \(a \ne 0\). ...

بدست آوردن اطلاعات مقدماتی دربارۀ توابع درجه دوم در شکل استاندارد

برای انجام این فعالیت به یک کاغذ شبکه ای و فناوری ترسیم نمودار نیاز دارید. ...

3.2 توابع درجه دوم در شکل استاندارد (Quadratic Functions in Standard Form)

هنگامی که یک بازیکن فوتبال آمریکایی توپی را به سمت آسمان شوت می کند، قبل از اینکه آن توپ به سمت زمین سقوط کند به ماکزیمم ارتفاع ممکنش می رسد. از لحظه ای که این توپ پای شوت کننده را ترک می کند تا لحظه ای که آن توپ توسط بازیکن دیگری در هوا گرفته می شود یا به زمین اصابت می کند را "هنگ تایم" (hang time) آن شوت می نامند. یک شوت کننده سعی می کند به نحوی توپ را شوت بزند که مدت زمان "هنگ تایم" بیشتر باشد ...

گوشۀ پروژه: شکل سهمی وار (Parabolic Shape)

برای مشاهدۀ کامل مطلب گوشۀ پروژه: شکل سهمی وار (Parabolic Shape) بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 26: توابع درجه دوم در شکل رأس، آزمایشگاه کوچک

تابعی مانند \(y=-x^2+9\) یک منحنی تولید می کند که تا بی نهایت ادامه می یابد. اگر فقط بخشی از این منحنی مطلوب باشد، شما می توانید تابع مربوطه را با محدودیتی در دامنۀ آن بیان کنید. برای مثال، برای ترسیم فقط بخشی از نمودار \(y=-x^2+9\) بین نقاطی که در آنها \(x=-2\) و \(x=3\) می باشد، آن را اینگونه بنویسید: $$ y=-x^2+9, \{x| -2 \le x \le3, x \in R \} $$ یک تصویر هنری از یک شیء ایجاد کنید یا با استفاده...

تمرین 25: توابع درجه دوم در شکل رأس، ایجاد ارتباطات

مثال هایی خاص خودتان را بسازید تا در آنها توضیح دهید چگونه تعداد طول از مبدأها (x-intercepts) برای توابع درجه دومی در شکل \(f(x)=a(x-p)^2+q\) را بدون ترسیم نمودار تعیین می کنید. ...

تمرین 24: توابع درجه دوم در شکل رأس، ایجاد ارتباطات

برای مشاهدۀ کامل مطلب تمرین 24: توابع درجه دوم در شکل رأس، ایجاد ارتباطات بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 23: توابع درجه دوم در شکل رأس، توسعه

اگر نقطۀ \((m,n)\) بر روی نمودار \(f(x)=x^2\) باشد، عبارتی که مختصات نقطۀ متناظر این نقطه را بر روی نمودار \(f(x)=a(x-p)^2+q\) نشان می دهد، تعیین کنید. ...

تمرین 22: توابع درجه دوم در شکل رأس، توسعه

برای مشاهدۀ کامل مطلب تمرین 22: توابع درجه دوم در شکل رأس، توسعه بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 21: توابع درجه دوم در شکل رأس، استفادۀ کاربردی

تابع درجه دومی را در شکل رأس تعیین کنید که هر مجموعه از ویژگی های زیر را دارا باشد. دلایلتان را توضیح دهید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi