آموزش ریاضی آموزش عمومی ریاضیات خوش آموز

آشنایی با مفهوم برینگ (Bearing) در ریاضی

برینگ (bearing) یک روش اندازه گیری جهت می باشد که در آن شمال (north) به معنای مرجع در نظر گرفته می شود. اگر شما در حال سفر به سمت شمال می باشید برینگ شما برابر با \(000^{\circ}\) می باشد. اگر چنانچه در تصویر زیر می بینید از نقطۀ \(O\) به سمت جهت نشان داده شده در این طرح در حال پیاده روی باشید، در حال پیاده روی در برینگ \(110^{\circ}\) خواهید بود. ...

اثبات اینکه زاویۀ محاطی در یک نیم دایره همیشه 90 درجه می باشد

زاویۀ محاطی در یک نیم دایره (angle inscribed in a semicircle) همیشه برابر با \(90^{\circ}\) می باشد. در اینجا به اثبات این موضوع می پردازیم. ...

اعداد رومی (Roman Numbers)

در این آموزش چگونگی نوشتن اعداد رومی را یاد می گیرید. اعداد رومی (Roman numeral)، نمادهایی هستند که در روم باستان به عنوان سیستم علامت گذاری عددی استفاده می شدند. این نمادها عبارت از \(I,V,X,L,C,D,M\) هستند که به ترتیب نشان دهندۀ اعداد \(1,5,10,50,100,500,1000\) در سیستم اعداد هند و عربی (Hindu-Arabic) می باشند. نوشتن اعداد رومی و درک آن کار سختی نیست، بیایید با هم این کار را بیاموزیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 16

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 15

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 14

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 13

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 12

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 11

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 10

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi