آموزش ریاضی و فیزیک آموزش عمومی ریاضیات خوش آموز

تعریف زاویه های متمم - تعریف زاویه های مکمل

اگر مجموع دو زاویه برابر با 90 درجه باشد، آن دو زاویه را متمم (complementary) می نامند. اگر مجموع دو زاویه برابر با 180 درجه باشد، آن دو زاویه را مکمل (Supplementary) می نامند. ...

آموزش نوشتن فرمول های ریاضی با MathJax

در اینجا قصد داریم نحوۀ نگارش فرمول های ریاضی در لابلای متن های وبسایت، به کمک ابزار MathJax را آموزش دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینۀ این ابزار و دانلود آخرین نسخۀ آن می توانید از وبسایت آن به آدرس ...

تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر در ساعت

در این آموزش به چگونگی تبدیل واحد متر بر ثانیه به واحد کیلومتر در ساعت می پردازیم. هر متر برابر با \(\frac{1}{1000}\) کیلومتر است؛ هر ثانیه برابر با \(\frac{1}{3600}\) ساعت است. در نتیجه خواهیم داشت: $$ 1 \text{ m} = \frac{1}{1000} \text{ km}; 1 \text{ s} = \frac{1}{3600} \text{ h}\\ 1 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\frac{1}{1000}}{\frac{1}{3600}} \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{18}{5} \fr...

زاویۀ فراز (Angle of elevation) و زاویۀ شیب (Angle of depression)

اگر شخصی بایستد و به شیئی (object) در بالا نگاه کند، زاویۀ فراز (Angle of elevation)، زاویۀ بین خط افقیِ چشم او و آن شیء می باشد. ...

فرمول شعاع دایرۀ محیطی (Circumradius) در مثلث و اثبات آن

شعاع دایرۀ محیطی (circumradius) در یک چندضلعیِ مدور (cyclic polygon) برابر با شعاع دایرۀ محیطیِ آن چندضلعی است. در یک مثلث (triangle) این برابر با اندازۀ شعاع دایره ای است که آن مثلث را احاطه کرده است. از آنجا که هر مثلثی یک چندضلعیِ مدور است، هر مثلثی دارای یک دایرۀ محیطی (circumcircle) می باشد. ...

آشنایی با مفهوم برینگ (Bearing) در ریاضی

برینگ (bearing) یک روش اندازه گیری جهت می باشد که در آن شمال (north) به معنای مرجع در نظر گرفته می شود. اگر شما در حال سفر به سمت شمال می باشید برینگ شما برابر با \(000^{\circ}\) می باشد. اگر چنانچه در تصویر زیر می بینید از نقطۀ \(O\) به سمت جهت نشان داده شده در این طرح در حال پیاده روی باشید، در حال پیاده روی در برینگ \(110^{\circ}\) خواهید بود. ...

اثبات اینکه زاویۀ محاطی در یک نیم دایره همیشه 90 درجه می باشد

زاویۀ محاطی در یک نیم دایره (angle inscribed in a semicircle) همیشه برابر با \(90^{\circ}\) می باشد. در اینجا به اثبات این موضوع می پردازیم. ...

اعداد رومی (Roman Numbers)

در این آموزش چگونگی نوشتن اعداد رومی را یاد می گیرید. اعداد رومی (Roman numeral)، نمادهایی هستند که در روم باستان به عنوان سیستم علامت گذاری عددی استفاده می شدند. این نمادها عبارت از \(I,V,X,L,C,D,M\) هستند که به ترتیب نشان دهندۀ اعداد \(1,5,10,50,100,500,1000\) در سیستم اعداد هند و عربی (Hindu-Arabic) می باشند. نوشتن اعداد رومی و درک آن کار سختی نیست، بیایید با هم این کار را بیاموزیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 16

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 15

در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi