آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

عبارت توان دار مقابل را تا جایی که ممکن است، ساده کنید. $$ 2^a \times 2^b= $$ به جای \(a\) و \(b\) عددهای \(3\) و \(5\) و یک بار \(4\) و \(7\) قرار دهید و تساوی ها را به صورت عددی بنویسید. ...

فعالیت 3، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

به تساوی های رو به رو توجه کنید. $$ (ab)^3 = a^3 \times b^3\\ 6^5=(2 \times 3)^5=2^5 \times 3^5 $$ مانند نمونه های بالا عددهای توان دار زیر را باز کنید. $$ 15^7=\\ 10^4=\\ 12^8=\\ (xy)^{10}=\\ (xyz)^4=\\ 30^5= $$ ...

فعالیت 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

مانند نمونه عبارت ها را باز کنید و دوباره به صورت عدد توان دار بنویسید. ...

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

با باز کردن عبارت توان دار، جواب را ساده تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید. $$ 3^4 = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9=9^2\\ 2^6=\\ 4^4=\\ 5^4= $$ ...

کار در کلاس 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. $$ 5^3 \times 5^4=\\ (-2)^4 \times (-2)^2=\\ (-4)^1 \times (-4)^5=\\ 7^3 \times 7=\\ (\frac{1}{2})^5 \times 0.5^2=\\ 1.5^4 \times (\frac{3}{2})^4= $$ ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi