پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 86 خوش آموز

تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عددهای \(2^1\)، \(2^2\)، \(2^3\)، \(2^4\)، \(2^5\) را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد مناسبی برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوۀ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید \(2^6\) یا \(2^7\) را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟ ...

تمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

مقدار عبارت \(3^n\) را به ازای عددهای داده شده به دست آورید. ...

تمرین 4، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل هر عبارت توان دار را به دست آورید. $$ 3^2=\\ 4^2 =\\ 5^2=\\ 6^2=\\ 7^2=\\ 8^2=\\ 9^2=\\ 10^2=\\ 11^2=\\ 12^2=\\ \text{مجذور دو } = \\ \text{مجذور یک } =\\ \text{مکعب دو } =\\ \text{مکعب یک } =\\ \frac{2^3}{5^2} =\\ (\frac{3}{4})^3=\\ \frac{2^4}{7} = \\ 0.2^2=\\ 0.01^2 = \\ 1.1^2=\\ 2.1^2 = \\ 0.5^2= $$ ...

تمرین 3، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تعداد مکعب های کوچک \(1 \times 1 \times 1\) را در هر شکل با یک عدد توان دار نشان دهید. ...

تمرین 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi