جواب صفحه 86 ریاضی هفتم خوش آموز

فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

ترتیب انجام عملیات را در دورۀ دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به صورت 1) پرانتز 2) توان 3) ضرب و تقسیم 4) جمع و تفریق انجام می شود. به کامل کردن مراحل محاسبۀ عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوۀ نوشتن راه حل توجه کنید. ...

تمرین 6، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عددهای \(2^1\)، \(2^2\)، \(2^3\)، \(2^4\)، \(2^5\) را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید (باید واحد مناسبی برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوۀ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید \(2^6\) یا \(2^7\) را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟ ...

تمرین 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

مقدار عبارت \(3^n\) را به ازای عددهای داده شده به دست آورید. ...

تمرین 4، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل هر عبارت توان دار را به دست آورید. $$ 3^2=\\ 4^2 =\\ 5^2=\\ 6^2=\\ 7^2=\\ 8^2=\\ 9^2=\\ 10^2=\\ 11^2=\\ 12^2=\\ \text{مجذور دو } = \\ \text{مجذور یک } =\\ \text{مکعب دو } =\\ \text{مکعب یک } =\\ \frac{2^3}{5^2} =\\ (\frac{3}{4})^3=\\ \frac{2^4}{7} = \\ 0.2^2=\\ 0.01^2 = \\ 1.1^2=\\ 2.1^2 = \\ 0.5^2= $$ ...

تمرین 3، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تعداد مکعب های کوچک \(1 \times 1 \times 1\) را در هر شکل با یک عدد توان دار نشان دهید. ...

تمرین 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi