جواب صفحه 90 ریاضی هفتم خوش آموز

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

با باز کردن عبارت توان دار، جواب را ساده تر کنید و محاسبات را مانند نمونه پاسخ دهید. $$ 3^4 = 3^2 \times 3^2 = 9 \times 9=9^2\\ 2^6=\\ 4^4=\\ 5^4= $$ ...

کار در کلاس 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به صورت یک عدد توان دار بنویسید. $$ 5^3 \times 5^4=\\ (-2)^4 \times (-2)^2=\\ (-4)^1 \times (-4)^5=\\ 7^3 \times 7=\\ (\frac{1}{2})^5 \times 0.5^2=\\ 1.5^4 \times (\frac{3}{2})^4= $$ ...

فعالیت 1، ساده کردن عبارت های توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

زهره می خواست مسئله هایی را که معلم برای تمرین تعیین کرده بود، حل کند. معلم ریاضی خواسته بود که دانش آموزان مساحت مستطیل به طول \(2^4\) و عرض \(2^3\) را به دست آورند. زهره به صورت زیر عمل کرد و عبارت ها را به صورت ضرب نوشت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi