جواب صفحه 58 ریاضی هشتم خوش آموز

فعالیت 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

آیا حاصل ضرب هر دو عدد زوج عددی زوج است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا مانند نمونه چند مثال بزنید. ...

فعالیت 4، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

\(a\)، \(b\) و \(c\) را عددهای طبیعی در نظر بگیرید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: -آیا عبارت \(2b\) یک عدد زوح را نشان می دهد؟ -آیا عبارت \(4c\) یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟ -آیا عبارت \(2ab\) یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟ ...

فعالیت 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در عبارت های زیر به جای حروف \(k\)، \(m\) و \(a\) عددهای طبیعی مختلفی قرار دهید. آیا عددهای حاصل، زوج اند؟ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi