نویسنده: امیر انصاری خوش آموز

کار در کلاس 3، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

حاصل دقیق عبارت های بالا را با ماشین حساب به دست آورید و با پاسخ خود مقایسه کنید. ...

کار در کلاس 2، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

حاصل عبارت ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید. $$ \color{red}{-137 + 271} \simeq \color{red}{-100 + 300 = 200} \\[2ex] 502 - 794 \simeq \\[2ex] -471 + 182 \simeq \\[2ex] -471 - 211 \simeq $$ ...

کار در کلاس 1، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

بدون محاسبه کردن فقط تعیین کنید که حاصل عبارت مثبت است یا منفی. $$ -80 + 130 =\\[2ex] -40 - 90 =\\[2ex] 100-200=\\[2ex] 100 + (-50)= $$ ...

فعالیت 2، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

حاصل هر عبارت را به کمک ماشین حساب به دست آورید و درستی پاسخ های خود را بررسی کنید. برای منفی کردن عددها از کلید \(+/-\) استفاده کنید. این کلید عدد روی صفحه را قرینه می کند. برای وارد کردن عدد \(-43\) دکمه ها را به ترتیب از چپ به راست وارد کنید. برای رسیدن به \(-43\) چه راه حل دیگری دارید؟ ...

فعالیت 1، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

در این نمونه به کمک محور و به صورت تقریبی محل جواب و علامت آن تعیین می شود و از روی حرکت پیکانه (فلش) می توان روش محاسبه را حدس زد. با توجه به شکل، حاصل مثبت و جواب \(-58+70=12\) است. $$ -58 + 70 = $$ ...

فعالیت 2، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

حاصل عبارت های ردیف اول سؤال \(1\) را به کمک \(4\) قانونی که در درس قبل نتیجه گرفتید، نیز پیدا کنید. روش کار را توضیح دهید. $$ 27 - 39 = \\[2ex] -17 - 24 = \\[2ex] -42 + 51 = $$ ...

فعالیت 1، جمع و تفریق عددهای صحیح (2)، فصل 2، ریاضی هفتم

مانند نمونه جمع و تفریق دو عدد دو رقمی را به جمع و تفریق عددهای یک رقمی تبدیل کنید. سپس با توجه به جدول حاصل را به یک جمع تبدیل کنید. ...

تمرین 7، جمع و تفریق عددهای صحیح (1)، فصل 2، ریاضی هفتم

حاصل عبارت ها را به دست آورید. $$ 10 - (-4) = \\[2ex] -10 - (-5) = \\[2ex] -10 - (+20) = \\[2ex] -8 -4 = \\[2ex] -10 - (+5) =\\[2ex] 10 - (+5) =\\[2ex] -16 + 15 =\\[2ex] 10 - 6 =\\[2ex] 10 - (-5) =\\[2ex] -14 + 20 =\\[2ex] 10 - 20 =\\[2ex] -10 - (-20) = $$ ...

امیر انصاری
نویسنده : امیر انصاری
آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi