آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 1: نامساوی های خطی با دو متغیر، تمرین

کدام یک از زوج های مرتب (ordered pairs)، پاسخ های نامساوی داده شده هستند؟ ...

تمرینات 9.1: نامساوی های خطی با دو متغیر

در اینجا لیست تمرینات مربوط به نامساوی های خطی با دو متغیر را می بینید. ...

مفاهیم کلیدی نامساوی های خطی با دو متغیر

برای مشاهدۀ کامل مطلب مفاهیم کلیدی نامساوی های خطی با دو متغیر بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

مثال 4: نوشتن و حل کردن یک نامساوی

فرض کنید که در حال ساخت سطح بالای یک میز با استفاده از آلومینیوم و شیشه هستید. بودجۀ شما \($50\) می باشد. بهای شیشه ایمن لمینت \($60/\text{m}^2\)، و بهای آلومینیوم \($1.75/\text{ft}\) می باشد. ابعاد سطح میز و همچنین میزان مورد استفاده از هر کدام از مواد سازندۀ آن، به انتخاب شما می باشد. تمامی ترکیب های ممکن از مواد کافی برای ساخت این سطح میز را بیابید. ...

مثال 2: ترسیم نمودار یک نامساوی خطی

در این مثال نموداری یک نامساوی خطی در شکل \(Ax + By \gt C\) را ترسیم می کنیم. نمودار \(10x - 5y \gt 0\) را ترسیم کنید. ...

مثال 1: ترسیم نمودار یک نامساوی خطی

در این مثال نموداری یک نامساوی خطی در شکل \(Ax + By \le C\) را ترسیم می کنیم. ...

مرتبط ساختن مفاهیم: نامساوی های خطی با دو متغیر

یک نامساوی خطی (linear inequality) با دو متغیر ممکن است در یکی از چهار شکل زیر باشد: $$ Ax + By \lt C\\ Ax + By \le C\\ Ax + By \gt C\\ Ax + By \ge C $$ در این نامساوی ها \(A\)، \(B\)، و \(C\) اعداد حقیقی می باشند. یک نامساوی با دو متغیر \(x\) و \(y\) یک ناحیه در صفحۀ مختصات دکارتی را توصیف می کند. زوج مرتب \((x,y)\) پاسخ یک نامساوی خطی می باشد، اگر آن نامساوی به ازاء مقادیر \(x\) و \(y\) که در ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi