آموزش ریاضی خوش آموز

تمرین 10: آزمون بخش 1، پاسخ کتبی

سومین جمله در یک دنبالۀ حسابی برابر با \(4\) می باشد و هفتمین جملۀ این دنباله برابر با \(24\) می باشد. ...

تمرین 9: آزمون بخش 1، پاسخ کتبی

ژاک چینیر (Jacques Chenier) یکی از هنرمندان مشهور در مانیتوبا می باشد. ژاک برای آلبوم "راه رفتن در آفتاب" یکی از نامزدهای دریافت جایزۀ جونو (Juno) بود. او در بیش از \(600\) نمایشگاه مدرسه و فستیوال در سرتاسر کشور اجرا داشته است. فرض کنید که در اولین اجرای او \(150\) نفر شرکت داشته باشند. اگر در \(14\) اجرای بعدی، تعداد شرکت کنندگان هر بار \(5\) نفر افزایش یابند، در مجموع در \(15\) اجرایِ اولِ ژاک ...

تمرین 8: آزمون بخش 1، پاسخ عددی

بازوی نهاییِ زاویۀ \(\theta\) در موقعیت استاندارد در ربع صفحۀ چهارم قرار گرفته است و بر ما معلوم است که \(\sin \theta = - \frac{\sqrt{3}}{2}\) می باشد. اندازۀ \(\theta\) برابر با \(\text{___}\) است. ...

تمرین 7: آزمون بخش 1، پاسخ عددی

یک زاویۀ \(315^{\circ}\) که در موقعیت استاندارد ترسیم شده است دارای زاویۀ مرجع \(\text{___}^{\circ}\) می باشد. ...

Listening 2.2

در اینجا متن فایل صوتی 2.2 از کتاب American English File 2 را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. ...

تمرین 6: آزمون بخش 1، پاسخ عددی

یک کافی شاپ در حال برگزاری برنامۀ خیریۀ سالانه اش می باشد تا به یک کودک محلی کمک کند به اردوی تابستانی برود. این کافی شاپ برنامه دارد تا بخشی از سود هر فنجان قهوه ای را که سِرو می شود به این برنامۀ خیریه اهدا کند. در ابتدای روز، مالک این کافی شاپ اولین فنجان قهوه را می خرد و \($20\) به این برنامۀ خیریه کمک می کند. اگر این کافی شاپ طبق معمول \(2200\) فنجان قهوۀ دیگر در روز سِرو کند، آنها باید به از...

تمرین 5: آزمون بخش 1، چند گزینه ای

نقطۀ \(P(x,\sqrt{5})\) بر روی بازوی نهاییِ زاویۀ \(\theta\) قرار دارد، همچنین \(\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}\) و \(90^{\circ} \le \theta \le 180^{\circ}\) می باشد، مقدار دقیق \(\cos \theta\) کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟ ...

تمرین 4: آزمون بخش 1، چند گزینه ای

زاویۀ مرجعِ کدامیک از زوایایِ زیر برابر با \(55^{\circ}\) می باشد؟ ...

تمرین 3: آزمون بخش 1، چند گزینه ای

مجموع جملات سریِ \(6+18+54+...\) تا جملۀ \(n\)ام برابر با \(2184\) می باشد. چند جمله در این سری وجود دارد؟ ...

تمرین 2: آزمون بخش 1، چند گزینه ای

\(14\)امین جملۀ دنبالۀ هندسیِ \(x,x^3,x^5,...\) کدامیک از گزینه های زیر است؟ ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi