آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

تمرین 59، توابع و نمودارهای آنها

متغیر \(s\) با متغیر \(t\) متناسب است و هنگامی که \(t=75\) باشد، داریم \(s=25\) . هنگامی که \(s=60\)، \(t\) را تعیین کنید. ...

تمرین 58، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = 2|t| + 1 $$ ...

تمرین 57، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = 2t + 1 $$ ...

تمرین 56، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = |t^3| $$ ...

تمرین 55، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ h(t) = \frac{1}{t-1} $$ ...

تمرین 54، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = \frac{x}{x^2 - 1} $$ ...

تمرین 53، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = \frac{1}{x^2 - 1} $$ ...

تمرین 52، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = x^4 + 3x^2 - 1 $$ ...

تمرین 51، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ g(x) = x^3 + x $$ ...

تمرین 50، توابع و نمودارهای آنها

آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید. $$ f(x)=x^2 + x $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi