آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

بیان مساحت رویه و حجم یک مکعب مربع به شکل تابعی از طول قطر آن: تمرین 11

در این تمرین طول لبۀ یک مکعب مربع، مساحت رویۀ آن، و حجم آن را به شکل تابعی از طول قطر آن بیان می کنیم. برای حل این تمرین ضرورت دارد که با مفاهیم مکعب مستطیل و مکعب مربع، قطر مکعب و تفاوت آن با قطر وجه مکعب، چگونگی یافتن قطر مکعب با استفاده از قضیۀ فیثاغورث و قطر وجه آن، مساحت رویۀ مکعب و فرمول محاسبۀ آن، و حجم مکعب و فرمول آن آشنا باشید، که البته تمامی این مفاهیم در همین درس به طور کامل تشریح شده ...

بیان مساحت یک مربع به شکل تابعی از طول قطر آن: تمرین 10

در این تمرین مساحت یک مربع را به شکل تابعی از طول قطر آن بیان می کنیم. برای حل این مسأله از فرمول مساحت مربع، و قضیۀ فیثاغورث استفاده می کنیم. همچنین طی فرآیند حل مسأله و در عملیات جبری آن از تکنیک گویا کردن مخرج کسر نیز استفاده کرده ایم که در همانجا توضیحات لازم نیز راجع به آن ارائه شده است. ...

بیان مساحت و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع به شکل تابعی از طول ضلع آن: تمرین 9

در این مسأله مساحت و محیط یک مثلث متساوی الاضلاع را به شکل تابعی از طول یک ضلع آن می نویسیم. برای حل این مسأله از فرمول محیط و مساحت مثلث، قضیۀ فیثاغورث، و اثبات های هندسی مربوط به مثلث متساوی الاضلاع استفاده می کنیم. ...

شناسایی نمودار یک تابع: تمرین 8

در این تمرین به چگونگی شناسایی نمودار یک تابع می پردازیم. در واقع هدف از این تمرین اینست که از روی نمودار یک تابع تشخیص بدهیم که آیا آن نمودار یک تابع می باشد یا خیر. ...

چگونگی شناسایی نمودار یک تابع: تمرین 7

در این تمرین به چگونگی شناسایی نمودار یک تابع می پردازیم. در واقع هدف از این تمرین اینست که از روی نمودار یک تابع تشخیص بدهیم که آیا آن نمودار یک تابع می باشد یا خیر. ...

یافتن دامنه و برد یک تابع: تمرین 6

در این تمرین دامنه و برد یک تابع را پیدا می کنیم. ضمن این تمرین با مفاهیم دامنه و برد تابع آشنا می شوید و همچنین چگونگی یافتن دامنۀ یک تابع و چگونگی یافتن بُرد یک تابع را می آموزید. ...

یافتن دامنه و برد یک تابع: تمرین 5

در این تمرین دامنه و برد یک تابع را پیدا می کنیم. ضمن این تمرین با مفاهیم دامنه و برد تابع آشنا می شوید و همچنین چگونگی یافتن دامنۀ یک تابع و چگونگی یافتن بُرد یک تابع را می آموزید. ...

یافتن دامنه و برد یک تابع: تمرین 4

در این تمرین دامنه و برد یک تابع را پیدا می کنیم. ضمن این تمرین با مفاهیم دامنه و برد تابع آشنا می شوید و همچنین چگونگی یافتن دامنۀ یک تابع و چگونگی یافتن بُرد یک تابع را می آموزید. ...

یافتن دامنه و برد یک تابع: تمرین 3

در این تمرین دامنه و برد یک تابع را پیدا می کنیم. ضمن این تمرین با مفاهیم دامنه و برد تابع آشنا می شوید و همچنین چگونگی یافتن دامنۀ یک تابع و چگونگی یافتن بُرد یک تابع را می آموزید. ...

یافتن دامنه و برد یک تابع: تمرین 2

در این تمرین دامنه و برد یک تابع را پیدا می کنیم. ضمن این تمرین با مفاهیم دامنه و برد تابع آشنا می شوید و همچنین چگونگی یافتن دامنۀ یک تابع و چگونگی یافتن بُرد یک تابع را می آموزید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi