آموزش ماکرو نویسی در اکسل 2016 خوش آموز

آموزش برنامه نویسی اکسل : ساختارهای تصمیم گیری: If…Then

برخی کدهای شما در ماکروهایتان نیاز دارند تا تعمداً دور زده شوند. خیلی از زبان های برنامه نویسی کامپیوتری که VBA نیز شامل آنها هست، ساختارهایی را برای این کار تدارک دیده اید تا هر دستوری الزاماً در هر وضعیتی اجرا نشود. خیلی وقتها ماکروهایی را خواهید نوشت که ممکن است برخی دستورات در صورتی که کاربر Yes را کلیک کرده است، انجام بشوند، و یا در صورتی که کاربر No را کلیک بکند دستورات جایگزینی اجرا شوند. ت...

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی NOT

اپراتور منطقی NOT عملیات منفی کردن منطقی را انجام می دهد. مشابه علامت منفی که در جلوی یک فرمول قرار می گیرد، اپراتور منطقی NOT ارزیابی یک عبارت True یا False را معکوس می کند. برای مثال، این خط کد وضعیت نمایش خطوط شبکه در برگه فعال را خاموش یا روشن می کند. ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی OR

اپراتور منطقی OR یک جدایی منطقی را انجام می دهد، که طی آن اگر هر دو شرط True باشند یا یکی از آن دو شرط True باشد، نتیجه کلی True خواهد بود. اگر هر دو شرط False باشند، نتیجه کلی نیز False خواهد بود. برای مثال، مشابه آموزش قبلی که در مورد اپراتور منطقی AND بود مقدار 500 را در سلول A1 و مقدار 850 را در سلول B1 وارد نمایید. شما خواهید دید که هر 4 بیانیه ای که در آموزش قبلی مثال زدیم، اینجا چطور نتایج ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : اپراتور منطقی AND

یک اپراتور منطقی AND یک پیوستگی را با مقایسه دو عبارت انجام می دهد. نتیجۀ اپراتور AND تنها در صورتی True می باشد که هر دو عبارت True باشند. اگر هر دو و یا یکی از آن عبارت ها False باشند، اپراتور AND به مقدار False ارزیابی می شود. برای مثال، فرض کنید شما عدد 500 را در سلول A1 و عدد 850 را در سلول B1 وارد کرده اید. بیانیه زیر که در آن اپراتور AND بکار رفته است، به مقدار True ارزیابی می شود، چرا ک...

آموزش برنامه نویسی اکسل : تصمیم گیری با VBA

تاکنون، تمامی ماکروهایی که شما ایجاد کرده بودید، یک ویژگی مشترک داشتند که خط به خط اجرا می شدند، آغاز آنها از اولین خط زیر نام رویه (Sub name) و پایان آنها در خط EndSub می بود. شما ممکن است فکر کنید که این هدف یک ماکرو در VBA است که تمامی کدهای آن از ابتدا تا انتها به ترتیب اجرا گردند. از این گذشته، آیا به همین دلیل نیست که در وهلۀ اول کدهای VBA در یک ماکرو قرار می گیرند؟ به نظر میرسد VBA میتوا...

آموزش برنامه نویسی اکسل : سلولها و محدوده ها (Cells and Ranges)

شیء Range شاید پر کاربردترین شیء در VBA باشد. یک Range می تواند یک سلول تنها و یا یک محدوده از سلولها که در هر ناحیه ای گسترده شده است، باشد. در آن صورت یک شیء Range می تواند یک سلول و یا بلوکی از سلولها باشد که در داخل یک شیء برگه (Worksheet) قرار گرفته است. اگرچه یک شیء Range می تواند یک اجتماع از چندین بلوک غیر همجوار از سلولها نیز باشد، این همیشه موردی است که یک شیء Range در VBA شامل یک برگه ب...

آموزش برنامه نویسی اکسل : برگه ها (Worksheets)

در آموزش های قبلی با مجموعه ها (collections) آشنا شدید، که اشیائی هستند که شامل گروههایی از اشیاء مشابه یکدیگر می باشند. در این آموزش به جزئیات بیشتری از یکی از مجموعه ها با نام برگه ها (Worksheets) می پردازیم. مجموعۀ برگه ها (Worksheets) به شما امکان می دهد تا به نام یا ایندکس اشیاء Worksheets اشاره کنید، ایندکس برگه (Worksheet) موقعیت عددی آن برگه همچنانکه شما می بینید از سمت چپ به راست می ب...

آموزش برنامه نویسی اکسل : وُرک بوک ها (Workbooks)

در آموزش های قبلی با مجموعه ها (collections) آشنا شدید، که اشیائی هستند که شامل گروههایی از اشیاء مشابه یکدیگر می باشند. در این آموزش به جزئیات بیشتری از یکی از مجموعه ها با نام workbooks می پردازیم. یک فایل اکسل یک شیء ورک بوک (Workbook object) می باشد. شما ممکن است تعجب کنید که چطور workbooks می تواند یک مجموعه باشد، نظر به اینکه شما تنها می توانید روی یک Workbook در یک زمان کار کنید، و حتی ...

آموزش برنامه نویسی اکسل : متغیرهای ثابت (Constants)

مقدار یک متغیر معمولاً ممکن است در طول اجرای یک ماکرو تغییر کند، اما در برخی ماکروها بهتر است که مقدار متغیری که به آن ارجاع دارند تغییر نکند و ثابت بماند. یک ثابت (constant) یک مقدار در ماکرو شما می باشد که در طول اجرای ماکرو نباید تغییر کند. اساساً، ثابتها (constants) متغیرهایی هستند که مقدارشان تغییر نمی کند. هنگامی که شما یک ثابت (constant) را اعلان می کنید، این کار را با استفاده از یک بیا...

آموزش برنامه نویسی اکسل : درک محدودۀ متغیر (Variable’s Scope)

متغیرها برای همیشه در حافظه زندگی نمی کنند. آنها دارای یک طول عمر مشخص (lifetime) و همچنین یک محدوده دید (visibility) در بین ماکروها و ماژول ها هستند. طول عمر یک متغیر (lifetime) از زمانی که اعلان می شود آغاز می گردد و هنگامی که ماکرویی که متغیر را اجرا می کند پایان می یابد، عمر متغیر نیز پایان می یابد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi