آموزش زبان آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : I have … and I’ve got

در این آموزش به مبحث I have … and I’ve got در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. فعل ها را در حال استمراری یا حال ساده در جاهای خالی قرار بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات زیر را با کلمات گفته شده تکمیل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. سوالات مربوط به تصاویر را پاسخ دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do

در این آموزش به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخهای کوتاه بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از افعال زیر جملات را کامل کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از do و does سوالاتی را بسازید. کلمات را مرتب کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از do و does سوالاتی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

در این آموزش به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi