آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی پایه خوش آموز

پاسخنامه اعداد در نماد علمی

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد در نماد علمی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

اعداد در نماد علمی

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: تبدیل نماد استاندارد به نماد نمایی و برعکس، ضرب توانهای ده در یکدیگر، تقسیم توانهای ده در یکدیگر، نوشتن اعداد در نماد علمی، ضرب اعداد در نماد علمی، تقسیم اعداد در نماد علمی. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه کار با درصد

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع کار با درصد می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

کار با درصد

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: تبدیل درصد به اعشار، تبدیل درصد به کسر، تبدیل اعشار به درصد، تبدیل کسر به درصد، کار با دایرۀ درصد و استفاده از آن برای حل مسائل مرتبط با درصد. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه اعداد اعشاری

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد اعشاری می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

اعداد اعشاری

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: بسط دادن اعداد اعشاری، ساده سازی اعداد اعشاری با حذف صفرهای پیش رو (leading zeros) و دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)، ضرب و تقسیم اعداد اعشاری، گرد کردن اعداد اعشاری، تبدیل اعداد اعشاری به کسرها، تبدیل کسرها به اعداد اعشاری، تبدیل اعداد اعشاری به اعداد مخلوط، و ... . برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه کسرها

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع کسرها می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

کسرها

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: کسر سره (proper fraction)، کسر ناسره (Improper fraction)، کسرمتقابل (reciprocal)، عدد مخلوط (mixed number)، افزایش کسرها، کاهش کسرها، مقایسۀ کسرها. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi