آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

تمرین 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

قاعده های ذوزنقه ای \(4\) و \(7\) سانتی متر و ارتفاع آن \(2\) سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطۀ جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید. ...

تمرین 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

مساحت قاعدۀ منشوری \(20\) و ارتفاع آن \(4\) است. حجم این منشور را با نوشتن رابطۀ جبری حجم منشورها به دست آورید. ...

فعالیت 5، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

آیا حاصل ضرب هر دو عدد زوج عددی زوج است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، ابتدا مانند نمونه چند مثال بزنید. ...

فعالیت 4، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

\(a\)، \(b\) و \(c\) را عددهای طبیعی در نظر بگیرید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: -آیا عبارت \(2b\) یک عدد زوح را نشان می دهد؟ -آیا عبارت \(4c\) یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟ -آیا عبارت \(2ab\) یک عدد زوج را نشان می دهد؟ چرا؟ ...

فعالیت 3، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در عبارت های زیر به جای حروف \(k\)، \(m\) و \(a\) عددهای طبیعی مختلفی قرار دهید. آیا عددهای حاصل، زوج اند؟ ...

فعالیت 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

به عددهای زوج زیر توجه کنید. همان طور که می بینید، هر عدد زوج را می توان به صورت \(2 \times n\) نشان داد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi