آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی پایه خوش آموز

پاسخنامه بخش پذیری، فاکتورها و مضربها

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع بخش پذیری، فاکتورها و مضربها می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

بخش پذیری، فاکتورها و مضربها

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: بخش پذیری (Divisibility)، فاکتورها (Factors)، مضربها (Multiples). برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه ارزیابی عبارات حسابی

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع ارزیابی عبارات حسابی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

ارزیابی عبارات حسابی

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: عبارات حسابی (arithmetic expression)، ترتیب انجام عملیات ریاضی. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه اعداد منفی

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع اعداد منفی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

اعداد منفی

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: جمع و تفریق اعداد منفی، ضرب و تقسیم اعداد منفی، قدر مطلق. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه چهار عمل اصلی

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع چهار عمل اصلی می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

چهار عمل اصلی

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: بازنویسی معادله ها با استفاده از عملیات معکوس و ویژگی جابجایی، درک ویژگی شرکت پذیری، کار کردن با نامعادلاتی همچون \(\gt\)، \(\lt\)، \(\ne\)، و \(\approx\)، محاسبۀ توان ها. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

پاسخنامه کار با اعداد

در اینجا پاسخ 24 تمرینی را داریم که به موضوعات مختلف در ارتباط با کار با اعداد می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

کار با اعداد

در اینجا 24 تمرین داریم که به موضوعات مختلف در ارتباط با کار با اعداد می پردازند. این تمرینات در ارتباط با جدول ارزش مکانی اعداد، گرد کردن اعداد به نزدیکترین ده، نزدیکترین صد، یا نزدیکترین هزار، چهار عملیات اصلی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، و انجام تقسیم های طولانی می باشند. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi