آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 57، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده است یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y=x^2 - 1 $$ به صورت عمودی و با فاکتوری از \(3\) کِش آمده است ...

تمرین 56، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

شکل زیر نمودار تابع \(g(t)\) با دامنۀ \([-4,0]\) و برد \([-3,0]\) را به شما نشان می دهد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید و نمودارهایشان را نیز ترسیم نمایید. ...

تمرین 55، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

شکل زیر نمودار تابع \(f(x)\) با دامنۀ \([0,2]\) و برد \([0,1]\) را نشان می دهد. دامنه و برد توابع زیر را بیابید و نمودار آنها را نیز ترسیم کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi