آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 5: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

کانِر (Connor) از روش جایگزینی برای حل کردن دستگاه زیر استفاده کرده است: $$ 5m - 2n = 25\\ 3m^2 - m + n = 10 $$ در زیر پاسخ کانر برای \(m\) را می بینید. او در کدام خط از راه حلش اشتباه کرده است. ...

تمرین 4: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

پاسخ دستگاه معادلات زیر چیست؟ $$ y=(x+2)^2 -2\\ y=\frac{1}{2}(x+2)^2 $$ ...

تمرین 3: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

جدول مقادیر دو تابع درجه دوم مختلف را در زیر می بینید. دربارۀ این دستگاه معادلات چه نتایجی را می توانید بگیرید؟ ...

تمرین 2: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

دستگاه معادلات زیر پاسخی ندارد: $$ y=\frac{1}{2}(x-6)^2 + 2\\ y=2x + k $$ دستگاه معادلات زیر چند پاسخ دارد؟ $$ y=-\frac{1}{2}(x-6)^2 + 2\\ y=2x + k $$ ...

تمرین 1: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

در زیر نمودار یک دستگاه معادلات را می بینید. پاسخ این دستگاه در کدام ربع صفحه یا ربع صفحه ها قرار دارد؟ ...

آزمون تمرینی فصل 8

در اینجا فهرست تمرینات آزمون تمرینی فصل 8 را داریم: ...

تمرین 12: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

مانیتوبا (Manitoba) شرکت های بیودارویی (biopharmaceutical) بسیاری دارد. فرض کنید در یکی از این شرکت ها، دانشمندان دو کشت سلولی متفاوت را در وسیلۀ یکسانی که غنی از مواد مغذی است، پرورش می دهند. نرخ افزایش مساحت سطح هر کشت بعد از \(t\) ساعت، در واحد میلی متر مربع در ساعت، \(S\)، با دو تابع درجه دوم زیر مدل سازی می شود: ...

تمرین 11: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

ارتفاع تقریبی طی شده توسط دو توپ گلف در واحد متر، \(h\)، که با دو چوب گلف مختلف مورد اصابت قرار گرفته اند، در یک مسافت افقی در واحد متر، \(d\)، با دو تابع زیر مشخص شده است: توپ گلفی که با چوب "هفت-آهن" (seven-iron) مورد اصابت قرار گرفته است: $$ h(d) = - 0.002d^2 + 0.3d $$ توپ گلفی که با چوب "نه-آهن" (nine-iron) مورد اصابت قرار گرفته است: $$ h(d) = -0.004d^2 + 0.5d $$ ...

تمرین 10: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

دستگاه های زیر را با روش جبری حل کنید. پاسخ های دقیق ارائه دهید. در هر مورد توضیح دهید که چرا از روش خاصی استفاده نموده اید. ...

تمرین 9: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

بدون حل کردن دستگاه زیر، تعیین کنید که کدامیک از پاسخ های \((\frac{1}{2},1)\) یا \((\frac{1}{2},-1)\) صحیح می باشند. $$ 4m^2 - 3n = -2\\ m^2 + \frac{7}{2}m + 5n = 7 $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi