آموزش زبان آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. این افعال را با استفاده از s- یا es- بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple

در این آموزش به مبحث حال ساده (present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخ های کوتاه بدهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با استفاده از این کلمات سوال بسازید. کلمات را در ترتیب درست خودشان قرار دهید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را کامل کنید. از واژه های زیر استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصاویر نگاه کنید و سوالات را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

در این آموزش به چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. الان دارد چه اتفاقی می افتد. جملات صحیحی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به تصویر نگاه کنید. جملاتی را دربارۀ جین بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi