آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 28، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. $$ G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \lt 0 \\ x, & 0 \le x \end{cases} $$ ...

تمرین 27، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. $$ F(x) = \begin{cases} 4-x^2, & x \le 1 \\ x^2 + 2x, & x \gt 1 \end{cases} $$ ...

تمرین 26، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. $$ g(x)= \begin{cases} 1-x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 \lt x \le 2 \end{cases} $$ ...

تمرین 25، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. $$ f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1 \\ 2-x, & 1 \lt x \le 2 \end{cases} $$ ...

تمرین 24، توابع و نمودارهای آنها

نمودار معادلات زیر را ترسیم کنید و توضیح دهید که چرا آنها نمودارهای توابعی از \(x\) نمی باشند. ...

تمرین 23، توابع و نمودارهای آنها

نمودار معادلات زیر را ترسیم کنید و توضیح دهید که چرا آنها نمودارهای توابعی از \(x\) نمی باشند. ...

تمرین 21، توابع و نمودارهای آنها

دامنۀ تابع زیر را بیابید. $$ y = \frac{x+3}{4 - \sqrt{x^2 - 9}} $$ ...

تمرین 20، توابع و نمودارهای آنها

دامنۀ طبیعی (natural domain) تابع زیر را بیابید و نمودار آن را ترسیم کنید. $$ G(t) = \frac{1}{|t|} $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi