آموزش ریاضی و فیزیک آموزش ریاضی درسی خوش آموز

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

عدد \(47\) را می توان به صورت \(40+7\) یا \(4 \times 10 + 7 \) نوشت؛ به همین ترتیب، عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید. ...

فعالیت 3، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت ها در دو قسمت، تساوی جبری را کامل کنید. ...

فعالیت 2، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

با توجه به شکل و مساوی بودن مساحت در دو قسمت، یک تساوی جبری نتیجه بگیرید. ...

فعالیت 1، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

حاصل ضرب دو جمله را مانند نمونه به دست آورید. از کدام قانون ساده کردن عبارت های توان دار استفاده می کنید؟ توضیح دهید. ...

کار در کلاس 2، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در سال گذشته، شما همچنین جمع و تفریق جمله های متشابه (جمله هایی که همۀ قسمت های حرفی آنها یکی هستند) را یاد گرفتید. جمله های متشابه را پیدا کنید. ...

فعالیت 3، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

شکل های زیر با چوب کبریت و با الگویی مشخص ساخته شده اند. شکل \(n\)ام با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ ...

فعالیت 2، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

الف) در عبارت جبری \(2n-1\) به جای \(n\) عددهای طبیعی \((1,2,3,...)\) را قرار دهید و الگوی عددی متناظر را بنویسید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi