آموزش حسابداری خوش آموز

خزانه داری – صورتحساب بانک، صندوق و شخص

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به گزارشات ماژول خزانه داری شامل "موجودی حساب بانکی"، "موجودی صندوق" و "صورتحساب اشخاص و شرکتها" پرداخته ایم. همچنین طی این آموزش با نکات مهمی پیرامون محدودیت های گزارش های مالی ارائه شده از بخش خزانه داری آشنا می گردید. در طول این آموزش مقایسه ای بین گزارش دفتر حساب در حسابداری و این گزارش ها در خزانه داری نیز صورت می پذیرد که ب...

خزانه داری – اعلامیه پرداخت، رسید دریافت

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و چگونگی ثبت اعلامیه پرداخت و رسید دریافت می پردازیم. اعلامیه پرداخت در واقع یک نوع سند ترکیبی است که طی آن می توان در یک سند اقلامی شامل چک، سفته، وجه نقد و ... را به شخص ثالثی پرداخت نمود. رسید دریافت نیز سند مشابهی است که طی آن می توان اقلام مشابهی را از شخص ثالث دریافت نمود. طی این آموزش با جزییات مربوط به چگونگ...

خزانه داری – اسناد صندوق و بانک

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و اسناد مرتبط با صندوق و بانک می پردازیم. در نرم افزار خزانه داری راهکار شما این امکان را دارید که کلیۀ عملیات مرتبط با صندوق و بانک شامل انتقال وجه بین صندوق و بانک، انتقال وجه بین صندوق ها، انتقال وجه بین بانک ها، دریافت های نقدی به صندوق، پرداخت های نقدی از صندوق، حواله های واریزی سایرین، و ثبت انواع واریزها و بر...

خزانه داری – اسناد تضمینی (چک و سفته)

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و اسناد تضمینی می پردازیم. در سیستم یکپارچۀ راهکار شما این امکان را دارید که چکهای دریافتی تضمینی و همین طور چک های پرداختی تضمینی را ثبت نمایید و سیستم به صورت اتوماتیک و بر اساس پارامترهای متغیری که توسط شما قابل تنظیم می باشند، اسناد حسابداری اتوماتیک را برای آنها تولید می کند. همچنین امکان دریافت و پرداخت سفته ب...

خزانه داری – عملیات مرتبط با چکهای دریافتی

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و عملیات مرتبط با چک های دریافتی می پردازیم. طی این آموزش به عملیات مختلف مرتبط با چک های دریافتی همچون وصول کردن، به حساب خواباندن، عودت دادن، برگشت زدن، و سوخت شدن چک می پردازیم. در هر مرحله به نحوۀ تولید سند حسابداری اتوماتیک و چگونگی تنظیم پارامترهای مرتبط با تولید اتوماتیک اسناد می پردازیم. همچنین نکات کلیدی و ...

خزانه داری – ثبت چک دریافتی

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و چگونگی ثبت چک های دریافتی می پردازیم. طی این آموزش یک چک دریافتی ثبت می شود و سند حسابداری اتوماتیک ایجاد شده توسط آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این آموزش می آموزید که چگونه و از کجای برنامه، سرفصل های اتوماتیک این سند حسابداری را تغییر دهید. ...

خزانه داری – عملیات مرتبط با چک پرداختی

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و عملیات مرتبط با چک پرداختی می پردازیم. شما این امکان را دارید که چکهای پرداختی را پاس کنید. چکهای پرداخت شده را استرداد نمایید. چک های استرداد شده را مجدداً واگذار نمایید. این چرخۀ استرداد و واگذاری می تواند حتی بارها تکرار شود و سیستم به صورت اتوماتیک اسناد حسابداری مربوطه را ایجاد و بروز رسانی می کند. طی این آمو...

خزانه داری – ثبت چک پرداختی

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به خزانه داری و چگونگی ثبت چک پرداختی می پردازیم. طی این آموزش ضمن اینکه نحوۀ ثبت چک پرداختی را خواهید آموخت، اطلاعات سودمندی در مورد ارتباط بین خزانه داری و حسابداری مالی به شما تفهیم خواهد شد. همچنین نحوۀ ایجاد حساب بانکی و همین طور دسته چک را نیز فرا خواهید گرفت. علاوه بر اینها به مرور سند حسابداری ایجاد شده که به صورت اتوماتی...

حسابداری مالی – عملیات ابتدای دوره

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به حسابداری مالی و چگونگی انجام عملیات ابتدای دوره می پردازیم. عملیات ابتدای دوره شامل ایجاد دورۀ مالی جدید، کپی کردن حسابها از سال مالی قبل و ایجاد سند افتتاحیه از روی اختتامیۀ دورۀ مالی قبل می باشد. ...

حسابداری مالی – عملیات پایان دوره

در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به حسابداری مالی و چگونگی انجام عملیات پایان دوره می پردازیم. عملیات پایان دوره در نرم افزار حسابداری مالی راهکار به این شکل است که ابتدا سند بستن حسابها و سپس سند اختتامیه را صادر می کنیم. همانطور که در این ویدئو آموزشی خواهید دید، در هنگام صدور سند بستن حسابها کلیه حسابهای درآمد و هزینه به صورت اتوماتیک بسته می شوند و همچنین در...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi