آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

تمرین 9: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

بدون حل کردن دستگاه زیر، تعیین کنید که کدامیک از پاسخ های \((\frac{1}{2},1)\) یا \((\frac{1}{2},-1)\) صحیح می باشند. $$ 4m^2 - 3n = -2\\ m^2 + \frac{7}{2}m + 5n = 7 $$ ...

تمرین 8: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری

برای مشاهدۀ کامل مطلب تمرین 8: حل کردن دستگاه های معادلات با روش جبری بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 7: حل کردن دستگاه های معادلات با روش نموداری

کِیتلین (Caitlin) در پایین یک تپۀ دارای شیب ثابت قرار دارد. او یک توپ را با تمام قدرتش به سمت بالای تپه شوت می کند. ...

تمرین 6: حل کردن دستگاه های معادلات با روش نموداری

یک مهندس دو طاق قوسی شکل پهلو به پهلو برای نگهداشتن پلی بر فراز یک جاده و رودخانه می سازد. طاق جاده دارای ماکزیمم ارتفاع \(6\) متر و عرض \(16\) متر می باشد. طاق رودخانه دارای ماکزیمم ارتفاع \(8\) متر می باشد، اما عرض آن \(4\) متر کاهش می یابد زیرا طاق رودخانه را بر روی جاده قطع می کند. اگر این تقاطع وجود نمی داشت، عرض طاق رودخانه برابر با \(24\) متر می بود. در محل تقاطع این طاق ها از یک پایۀ نگهدا...

تمرین 4: حل کردن دستگاه های معادلات با روش نموداری

آدام (Adam) نمودار دستگاه معادلات \(y=x^2 +1\) و \(y=x^2 + 3\) را بر روی یک ماشین حساب نموداری ترسیم کرد. او گمانه زنی می کند که این دو نمودار در مقادیر بزرگی از \(y\) یکدیگر را قطع کنند. آیا حدس آدام درست است؟ توضیح دهید. ...

تمرین 2: حل کردن دستگاه های معادلات با روش نموداری

تعداد پاسخ های ممکن هر کدام از دستگاه های زیر را بیان کنید. برای تایید پاسخ تان، نموداری را ضمیمۀ آن کنید. ...

تمرین 1: حل کردن دستگاه های معادلات با روش نموداری

جدول های مقادیر زیر را که برای دستگاه \(y=-1.5x -2\) و \(y=-2(x-4)^2 +3\) می باشد، در نظر بگیرید. ...

تمریناتی برای مرور فصل 8

در اینجا فهرست تمریناتی را داریم که با آنها فصل 8 را مرور می کنیم: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi