Essential Grammar in Use خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخهای کوتاه بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. سوالات را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. سوالات را تکمیل کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. با این کلمات جمله بسازید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. پاسخ های مناسب را برای سوالات پیدا کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions

در این آموزش به چگونگی ایجاد سوال (question) با am/is/are می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 6

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات صحیحی را به صورت مثبت یا منفی بنویسید. در هر قسمت از واژه های اشاره شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. برای تصاویر جمله بسازید. از کلمات اشاره شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. به جملات لیسا در قسمت A از ...

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جمله ها را کامل کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi