مفهوم نمایش حسابها در شکل چهارستونی خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابهای چهار ستونی : جایگزینی برای حساب T

حسابهای کل که تاکنون دیدید در شکل حساب T بودند، و ستون بدهکار در سمت راست، و ستون بستانکار در سمت چپ قرار داشتند. حساب T به وضوح بدهکار را از بستانکار جدا می کند و برای اهداف آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع دیگر نحوه نمایش حساب، شکل چهارستونی حساب می باشد که در شکل 2-13 نشان داده شده است: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi