شیوه استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)

کاربرگ به حسابدارها کمک می کند تا ثبتهای تعدیلی را انجام دهند، صورتهای مالی را تهیه کنند، و حسابها را ببندند. در ابتدا، بیایید تا صورتهای مالی را تهیه کنیم. ما با بازگشت به مثال در حال اجرای شرکت اسمارت تاچ کار خود را شروع می کنیم، که صورتهای مالی آن در شکل 4-7 نشان داده شده است. توجه کنید که این صورتهای مالی با صورتهای مالی که در فصل سه (شکل 3-9 تا شکل 3-11) دیدید، یکسان هستند. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری

اهداف آموزشی فصل 4 1. تهیه کاربرگ حسابداری 2. استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی 3. بستن حسابهای درآمد، هزینه و برداشت 4. تهیه تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها 5. طبقه بندی داراییها و بدهیها بعنوان جاری و بلند مدت 6. تشریح تاثیر رویدادهای مالی مختلف بر روی نسبت جاری و نسبت بدهی 7. درک ثبتهای معکوس ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi