آموزش انجام ضرب متغیرها در جبر خوش آموز

ضرب و تقسیم متغیرها

ضرب کردن متغیرها به نحوی ساده تر از جمع و تفریق آنهاست، درست مثل کسرها - ضرب و تقسیم کسرها ساده تر از جمع و تفریق آنها می باشد زیرا شما مجبور نیستید که مخرج مشترک آنها را پیدا کنید. تنها احتیاط واقعی در زمان تقسیم متغیرها می آید، شما نیاز دارید تا چند قانون نسبتاً سختگیرانه را دنبال کنید تا از تقسیم بر 0 اجتناب نمایید. در این بخش، من نکات و قوانین را به شما می گویم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi