نحوه کار با اثبات های چهارضلعی ها در هندسه خوش آموز

انواع چهارضلعی ها (Quadrilateral)

یک چهارضلعی (Quadrilateral) شکلی با چهار ضلع راست می باشد. در این بخش، و بخش بعدی، در مورد هفت نوع چهارضلعی چیزهایی را خواهید دانست. برخی از آنها قطعاً برای شما آشنا هستند، و برخی دیگر ممکن است آشنا نباشند. تعاریف زیر و همینطور درخت خانوادۀ چهارضلعی ها در شکل 3-10 را بررسی کنید. اگر بدانید چهارضلعی ها چه شکلی می باشند، تعاریف آنها باید برایتان معنادار باشند و درکشان برایتان بسیار سهل خواهد بود (ا...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi