پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 47 خوش آموز

تمرین 5، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

شکل های زیر چه شباهت هایی با هم دارند؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟ ...

تمرین 4، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

در شکل مقابل اندازۀ زاویۀ \(\overset{\land}{xAz}\) برابر با \(120\) درجه است. زاویۀ \(\overset{\land}{xAy}\) چه کسری از \(\overset{\land}{xAz}\) است؟ ...

تمرین 3، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

در شکل مقابل می دانیم زاویه های \(\overset{\land}{xOz}\) و \(\overset{\land}{tOy}\)، \(90^{\circ}\) هستند. چگونه می توانید نتیجه بگیرید که: \(\overset{\land}{xOy} = \overset{\land}{tOz}\) ؟ ...

تمرین 1، روابط بین زاویه ها، فصل 4، ریاضی هفتم

یک مثال برای هر یک از زمان هایی بنویسید که عقربۀ بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویۀ راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi