پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 87 خوش آموز

کار در کلاس 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

روش محاسبه را توضیح دهید. $$ 2^8 + 8^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 + 8 \times 8 $$ ...

کار در کلاس 2، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ دلیل خود را توضیح دهید. $$ (3+2)^2 = 2^2 + 3^2\\ (4 \times 3)^2 = 3^2 \times 4^2\\ (\frac{2}{3})^2 = \frac{22}{32}\\ 5 \times 6^2 = (6 \times 5)^2\\ 2^2 \times 5^2 = 10^4\\ 2^3 \times 2 ^4 = 2^7 $$ ...

کار در کلاس 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عبارت ها را به دست آورید. $$ 2^5+3^2=\\ 2^5 \times 3^2 =\\ 2^5-3^2=\\ 2^5 \div 8 = \\ (\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8}=\\ 5^2-5 \times 2=\\ (\frac{5}{2})^2 - (\frac{2}{5})^2 = \\ \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^3=\\ 2^4 - 3^3 + 1^5 = \\ 5^1 + 1^5 + 0^5= $$ ...

فعالیت، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

ترتیب انجام عملیات را در دورۀ دبستان آموخته اید. با توجه به درس توان، ترتیب انجام دادن عملیات مختلف ریاضی به صورت 1) پرانتز 2) توان 3) ضرب و تقسیم 4) جمع و تفریق انجام می شود. به کامل کردن مراحل محاسبۀ عبارت و همچنین ترتیب انجام عملیات و نحوۀ نوشتن راه حل توجه کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi