پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 88 خوش آموز

کار در کلاس 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. $$ -3^2=\\ (-5)^2=\\ -1^5=\\ (-1)^5=\\ (-1)^4=\\ -1^4=\\ 7^0=\\ (\frac{2}{7})^0=\\ (-9)^0=\\ 0^5+1.1^0=\\ 4+2^0=\\ -1^5=\\ 2^3=\\ (-2)^3=\\ 5^0= $$ ...

فعالیت 2، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

عبارت های زیر را حساب کنید. $$ -2^3=-2 \times 2 \times 2 =\\ (-2)^3 =\\ -2^4=\\ (-2)^4= $$ ...

فعالیت 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

مانند نمونه عبارت های توان دار را حساب کنید. $$ 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = \\ (-2)^2 = (-2) \times (-2) =\\ (-2)^3=\\ (-2)^4=\\ (-2)^5=\\ (-2)^6= $$ با توجه به توان ها و حاصل عبارت ها چه نتیجه ای می گیرید؟ ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi