پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 89 خوش آموز

تمرین 5، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

حاصل عبارت ها را به ازای عددهای داده شده به دست آورید. $$ \begin{array}{ccccc} a^2 - b^2 + ab && a=-2 && b=2\\ a^3-2b^2+a^2b && a=1 && b=-2 \end{array} $$ ...

تمرین 4، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

در بعضی از ماشین حساب ها کلید توان به صورت زیر استفاده می شود. عددهای توان دار را محاسبه می کنند. برای مثال \(2^3\) به صورت زیر محاسبه می شود. حالا شما عددهای مختلف را در ماشین حساب وارد و حاصل آنها را ملاحظه کنید. چه راه دیگری برای پیدا کردن جواب \(2^3\) وجود دارد؟ ...

تمرین 3، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

به جای \(n\) عددهای \(1\) تا \(5\) را قرار دهید و دو عبارت \(4^n\) و \(n^4\) را با هم مقایسه کنید. برای محاسبات از ماشین حساب استفاده کنید. ...

تمرین 2، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

الف) حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. $$ 2 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^0=\\ 5 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 9 \times 10^0 = $$ با توجه به تمرین های بالا، عددهای زیر را به صورت گسترده و سپس به صورت توانی نمایش دهید. $$ 4235 = 4000+200+30+5=\\ 9207= $$ ...

تمرین 1، محاسبۀ عبارت توان دار، فصل 7، ریاضی هفتم

کدام درست و کدام نادرست اند؟ علت نادرستی را توضیح دهید. $$ (3+2)^0 = 2^0+3^0\\ (2\frac{1}{2})^0 \gt (-\frac{1}{2})^2\\ (-\frac{2}{3})^0 + (\frac{1}{3})^0 \gt 1\\ 4 + 2^0 = 6\\ 2^0+3^0 +5^0 = 1\\ 4^0 \lt (-2)^2 $$ ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi