جواب صفحه 55 ریاضی هشتم خوش آموز

فعالیت 2، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

خروجی یک ماشین را به ورودی یک ماشین می بندیم و یک ماشین ترکیبی می سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید. ...

فعالیت 1، پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

ماشین عدد ساز عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب می کند. ماشین عدد ساز عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع می کند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید. ...

درس دوم: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

در اینجا فهرست فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های درس دوم از فصل 4 ریاضی هشتم را می بینید. برای مشاهدۀ پاسخ هر فعالیت، کار در کلاس و یا تمرین بر روی آن کلیک کنید. ...

تمرین 4، ساده کردن عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

دانش آموزی، عبارت های جبری زیر را نادرست ساده کرده است. اشتباه او را پیدا کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi